Home

Regler for kørsel med traktor på offentlig vej

Køretøjsregistreringsloven - Bekendtgørelse af lov om

  1. Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer1). Herved bekendtgøres lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1431 af 11. december 2017, § 2 i lov nr. 468 af 14. maj 2018 og § 8 i lov nr. 1431 af 5. december 2018
  2. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 1983/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførelse af visse transportmidler, EF-Tidende 1983, L 105, s. 59, og Rådets direktiv nr. 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, EF-Tidende 1999, L 138, s. 57, som ændret ved.
  3. Definitioner m.v. § 2 I denne lov forstås ved: Kapitel 2 Regler for al færdsel Grundregler m.v. § 3 Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres

Vedr. impulser: På side 26 i MST vejledning 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø kan man læse, at hvis støjen er impulsagtig, skal de forslåede grænser reduceres med 5 dB, hvilket svarer til et impulstillæg på 5 dB Byggeri på Københavns Åbne Gymnasium: 09-05-2019: Flere af vore beboere har spurgt til, hvad der sker på Københavns Åbne Gymnasium. Københavns Åbne Gymnasium har ikke fundet anledning til at orientere AAB afdeling 50 om byggeriet eller for den sags skyld hørt os om evt mulige gene Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt . torsdag d. 15. marts 2018 på Tapeten, store sal, Magleparken 5, 2750 Ballerup . Formanden bød velkomme

Afsnit I . Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder . Indledning . 2. Afsnittet afløser Socialministeriets vejledning nr. 129 af 14. december 2004 om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, som ændret ved vejledning nr. 4 af 11. januar 2005 Alzheimerprisen Formålet med prisen var en påskønnelse til en person/personer, som ved sit humør, nærvær, omsorg og hjælpsomhed har medvirket til at gøre hverdagen bedre for en dement Leverancer inden for samme momspligtige person: EF-domstolen har i præmisserne 34 - 41 i dommen i sag C-210/04, FCE Bank plc, udtalt, at det følger af Domstolens praksis, at en tjenesteydelse kun kan beskattes, såfremt der mellem tjenesteyderen og modtageren består et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser (jf. dom af 3.3.1994, sag C-16/93, Tolsma, Sml Ved PELV er højere spændinger udgangsklemmerne imidlertid tilladt, hvis spændingen reduceres til værdier lig med eller lavere end den øvre grænse for spændingsområde I (se 411.1.1), en tid i overensstemmelse med tabel 41A, i tilfælde af direkte eller indirekte berøring

Ved PELV er højere spændinger på udgangsklemmerne imidlertid tilladt, hvis spændingen reduceres til værdier lig med eller lavere end den øvre grænse for spændingsområde I (se 411.1.1), på en tid i overensstemmelse med tabel 41A, i tilfælde af direkte eller indirekte berøring

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer - retsinformation

populær: