Home

Vaikuttavuus käsite

Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa - käsite, mittaaminen ja empiirisiä esimerkkejä GeroMetron vaikuttavuusseminaari Helsinki 21.10.2015 Marja Vaarama Sosiaalityön, erityisesti sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden professori Vaikuttavuus terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa - tutkimusalueen johtaja Itä-Suomen yliopisto marja. VAIKUTTAVUUS KÄSITE Vaikuttavuus käsite ja sen erottaminen muista käsitteistä • Nettomuutos kohdetoiminnossa, toiminnan ansio (vaikuttavuus) • Muutoksen aikaansaaminen (= tehokkuus) • Panokset vaikuttavuuden aikaansaamiseksi (=kustannukset) • vrt. yhteys käsitteisiin: tulos, vaikutus, hyöty Toisen tyypin, tai tason vaikuttavuus onkin sitä, kun tähdätään suurempiin tavoitteisiin, sellaisiin, joiden täyttyminen vaatii proaktiivisesti toimintaympäristöä muokkaamaan pyrkivää yhteistyötä strategisesti oikeiden kumppaneiden kanssa. Eri tahojen yhteinen tavoite määritellään jatkuvasti uudelleen ajassa ja onnistuminen on. Mitä on vaikuttavuus terveydenhuollossa? Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri BCT) - uusi käsite Johtopäätökset 22.9.2015 Antti Malmivaara, CHESS.

vaikuttavuus on hyvin selkeä, kirkas ja yksinkertainen käsite SE TARKOITTAA RIITTÄVÄN LUOTETTAVAA TIETOA (luotettavia havaintoja) IHMISTEN (asiakkaiden, asukkaiden, perheiden, yhteisöjen) HYVINVOINNISTA ja SEN MUUTOKSESTA Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi - seminaari 17.11.2016, Metropolia, Bulevardi 31 6 Petteri Paasi Vaikuttavuus on päivän sana. Ja no, ehkä myös eilisen. Vaikuttavuuden käsite on läpeensä politisoitu ja vaikuttavuus-politikointi on sittemmin johtanut tilaan, jossa voidaan puhua jo vaikuttavuutta vaativan policyn yleistymisestä: on todettu, että politiikka-asiakirjoissa vaikuttavuuspuhe on todennettavasti yleistynyt 2000-luvulla

Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa - käsite, mittaaminen ja

keskeinen - vaikuttavuus puolestaan potilaskeskeinen käsite. Sanaa kustannusvaikuttavuus voidaan käyttää jos halutaan korostaa erityisesti ra-hassa laskettavissa olevia kustannuksia. Vaikuttavuudessa pitäisi kuitenkin huomi-oida myös tekijät, jotka eivät käänny helposti rahaksi. Tällaisia tekijöitä ovat esimer Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa -käsite, mittaaminen ja empiirisiä esimerkkejä GeroMetron vaikuttavuusseminaari Helsinki 21.10.2015 Marja Vaarama Sosiaalityön, erityisesti sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden professori Vaikuttavuus terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa - tutkimusalueen johtaja Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama. Psykoedukaatio käsite, käyttö ja vaikuttavuus Taustaa. Psykoedukaatio tai kuten sitä myös sanotaan koulutuksellinen terapia on vakiinnuttanut paikkansa potilas- ja perhekohtaisena hoitomuotona tieteellistä artikkelia, joissa vaikuttavuus oli mainittu joko otsikossa tai tiivistelmässä. Tarkemmassa analyysissä vain kolmessa artikkelissa käsite on määritelty. Useimmat tutkimukset käyttävät sekä prosessi- että lopputulos-mittareita. Ainoastaan prosessi-mittareita käyttävissä tutkimuksissa o Sosiaalityön vaikuttavuus Ensimmäinen suomalaista sosiaalityön vaikuttavuustutkimusta avaava kokoomateos, joka sisältää teoreettisia paikannuksia ja käytännön tutkimusesimerkkejä. Sosiaalialalla vaikuttavuudesta on tullut käsite, jota toistetaan ja sen merkitykseen työn tuloksellisuuden ilmaisijana uskotaan

Mitä on yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja miten sitä

Mitä on vaikuttavuus terveydenhuollossa? - palveluvalikoima

Vaikuttavuuden monet kasvot (vol

Vaikuttavuus • Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä vaikuttavuus on. • Vaikuttavuus on sopimuksenvarainen käsite. • Vaikuttavuus mainitaan monissa strategioissa, hanke-esityksissä ja projektisuunnitelmissa, mutta harvoin sitä määritellään perusteellisemmin. • Vaikuttavuus-käsite kuvaa tavoitteiden saavuttamist Vaikuttavuus on sopimuksenvarainen käsite, eikä vaikutusten arviointia voida kiteyttää vain yhteen lähestymistapaan. On tärkeää aina määritellä ja sopia siitä, mihin tarkoituksiin vaikuttavuustietoa kulloinkin hankitaan sekä miten sitä saadaan aikaan, välitetään ja hyödynnetään

Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä monitahoinen eikä sille ole yksiselitteistä määritelmää Käytetään monenlaisissa asiayhteyksissä Vaikuttavuustutkimusta tarvitaan esim. uusien investointien oikeuttamiseksi sekä perusteiden saamiseksi palvelujen resurssoinille Vaikuttavuuden lähikäsitteitä ovat mm. tehokkuus kutukset ja vaikuttavuus (CareVa) tavoitteena oli jäsentää Green Care -toiminnan vaikutus-ten ja vaikuttavuuden arvioinnin monitahoista kenttää. Tutkimustehtävä oli haastava, eikä vähiten siksi, että Green Care -käsite jäsentyi vasta tutkimuksen aikana. Arvioinnin kohd Eniten huolestuttaa kuitenkin se, että käsite näyttää irtaantuneen yhteydestään; se on noussut käsitteiden Hall of Fameen, siitä puhutaan kuin kaikkien pitäisi automaattisesti tietää mitä avoimella hallinnolla tarkoitetaan. Käytännössä avoin hallinto ymmärretään usein kapeasti hallinnon sisäisenä kehitysprosessina Suomalaisesta viitetietokannasta ja tieteellisistä lehdistä löytyi 80 tieteellistä artikkelia, joissa vaikuttavuus oli mainittu joko otsikossa tai tiivistelmässä. Tarkemmassa analyysissä vain kolmessa artikkelissa käsite on määritelty. Useimmat tutkimukset käyttävät sekä prosessi- että lopputulos-mittareita Vaikuttavuus on arvioinnin sanaston keskeisiä käsitteitä ja valtion ja kuntien hallinnossa sitä alettiin yleisesti käyttää 1980-luvun loppupuolella, jolloin käsite ymmärrettiin yhdeksi tuloksellisuuden osatekijäksi. Vaikuttavuuden käsitteen käyttö julkishallinnossa on yleistynyt edelleen 2000-luvulla

Työhyvinvointihankkeen vaikuttavuus esimiestyöhön - Esimiesten kokemuksesta käsin Nina Nores-Syvänen Opinnäytetyö / Masterarbete Ylempi AMK / Högre YH Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande 201 • Vaikuttavuus ja levitys Erasmus+ -ohjelmassa • Erilaisia työkaluja tukemaan ja auttamaan hankkeen vaikuttavuuden hahmottamista • Kirkasta itsellesi ja projektitiimille: o Mikä on hankkeen perimmäinen tarkoitus ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Mikä muuttuu hankkeen myötä, ydinviesti o Ketkä ovat mukana hankkeessa j Työelämä organisoituu nykyään mitä moninaisimmin tavoin ja erilaisissa konteksteissa. Tälle aikakaudelle ja erityisesti hyvinvointityölle on tyypillistä lisääntynyt tarve ja pyrkimys ylisektoriseen työskentelyyn. Yksi tähän teemaan liittyvä ja paljon käytetty käsite on moniammatillinen yhteistyö (interprofessional collaboration) Muihin tuottavuutta kuvaaviin lähikäsitteisiinsä helposti sekoittuva vaikuttavuus käsite-tään moninaisesti ja se ymmärretään usein taloudellisten näkökohtien kautta. Vaikutta-vuuden arvioinnin haasteina nähdään sekä arviointiin liittyvät tiedolliset että terveyden

Psykoedukaatio käsite, käyttö ja vaikuttavuus - Kuntoutusportt

4 Reetta Muhonen, Yhteiskuntatieteet ja tutkimuksen moninainen vaikuttavuus, TAS TI, T ampereen yliopisto. 5 Mira Väisänen et al., Y liopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutustehtävä KANSALAISOPISTON OPETUKSEN VAIKUTTAVUUS JA LAATU OPISKELIJOIDEN KOKEMANA Tapaustutkimus Kirkkonummen kansalaisopistosta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen ja psykologian osasto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Helmikuu 201 Arviointi on hyvin arkista toimintaa, jota ihmiset tekevät päivittäin.. Tehdessä ostopäätöstä kuluttajat arvioivat tuotteita hinnan ja laadun perusteella. Kouluissa ja oppilaitoksissa opettajat arvioivat oppilaiden tenttivastausten ansioita ja puutteita ja asettavat vastaukset etukäteen laadittujen kriteerien pohjalta paremmuusjärjestykseen Hei Keijo! Sinulla on tärkeä ja kiinnostava tutkimusaihe. Itse olen havainnut, että arvoja koskevaa keskustelua ja tutkimusta voi jämäköittää esimerkiksi seuraavalla määritelmällä: Arvot ovat hyvinä ja tärkeinä pidettyjä ominaisuuksia, jotka ihanteina ja tavoitteina arvot ohjaavat ihmisten tekoja ja organisaatioiden toimintaa Vaikuttavuus voi myös ilmetä vasta vuosien päästä. Näin käy esimerkiksi, kun ihminen jatkaa työssään eläkeikään saakka eikä jää varhais- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Moni kyselyyn vastanneista uskoi, että tulevaisuuden innovaatiot löytyvät arjen työstä, asiakaslähtöisyydestä ja jopa suoraan asiakkailta

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2009: 46 285-297

Sosiaalityön vaikuttavuus - ulapland

PDF | On Jan 1, 2009, Konu A and others published Vaikuttavuus suomalaisissa terveydenhuollon tutkimuksissa. Sos lääk aikakauslehti 2009;46 (4), 285-297 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation vaikutukset kansalaisille Pirkko Nykänen Professori, terveydenhuollon tietojenkäsittely Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden tieteenalayksikk

Yritystuen käsite uudistui ja laajeni kansallisessa lainsäädännössä, kun laki taloudelliseen toimintaan myön-nettävän tuen yleisistä edellytyksistä (429/2016) tuli voimaan 1.7.2016. Se korvasi lain yritystuen yleisistä edellytyksistä (786/1997). Lakia sovelletaan valtion viranomaisten taloudelliseen toimintaan myöntämää VAIKUTTAVUUS JA ARVIOINTI KÄSITTEINÄ 21 3.1 Vaikuttavuus käsitteenä 22 3.2 Laadun yhteys vaikuttavuuteen 24 3.3 Arviointi käsitteenä 25 3.4 Vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen 27 3.5 Arviointitutkimuksen lähestymistapoja 29 3.5.1 Konventionaalinen lähestymistapa 30 3.5.2 Konstruktivistinen lähestymistapa 31 3.5.3 Pattonin kolmas. Pääomasijoittamisen käsite Pääomasijoitus on keskipitkän tähtäimen rahoitusta, joka annetaan osakeomistusta vastaan lis-taamattomaan, nopeasti kasvavaan yritykseen. Yhdysvalloissa pääomasijoituksesta puhuttaessa käytetään kahta termiä. Termillä venture capital tarkoitetaan yleensä ainoastaan alku- tai kasvuvai vaikuttavuus kielisanakirja englanti, vaikuttavuus englanniksi, vaikuttavuus sosiaalityössä, vaikuttavuus ruotsiksi, vaikuttavuus käsite, vaikuttavuustutkimus Käännökset tekopyhyys englanniksi - hypocrisy, the hypocrisy, hypocrisy of, the hypocrisy of, of hypocris Ruokataju on käsite joka auttaa tiedostamaan ruokavalintojen moninaisuutta, hahmottamaan ruokajärjestelmän kokonaisuutta sekä ymmärtämään ruoan sosiaalisia, kulttuurisia ja arkisia merkityksiä

HTA-opas - Käypä hoit

  1. View Suvi Tuulia Heikkilä's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Suvi Tuulia has 8 jobs listed on their profile. Vaikuttavuus on laaja käsite https://lnkd.in.
  2. en voi olla tärkeä kokemus. Maatilan emännän asiantuntemus omista arkitöistään ja kyvyt normaaliin vuorovaikutukseen ihmisten kanssa voi olla täysin riittävää ammattitaitoa
  3. Vaikuttavuus on sosiaalityössä ajankohtainen, mutta vielä suhteellisen vähän eteenkään Suomessa tutkittu käsite. Vaikuttavuutta voidaan ymmärtää monin eri tavoin, mutta julkisessa keskustelussa näkökulma on usein taloudellinen ja keskittyy tehokkuuteen
  4. en muodostavat systeemisen kokonaisuuden, jossa tulokset osin leikkaavat ja täydentävät toisiaan
  5. kä vuoksi sen yksiselitteinen ymmärtä
  6. sivulla 10.

Vaikuttavuus innovaatiotoimintaa ohjaamaan - Arvo - arvoliitto

3 Mitä tarkoitetaan vaikuttavuuden arvioinnilla? Toisin kuin yleensä Suomessa esitetään, vaikuttavuus on hyvin selkeä, kirkas ja yksinkertainen käsite SE TARKOITTAA RIITTÄVÄN LUOTETTAVAA TIETOA (luotettavia havaintoja) IHMISTEN (asiakkaiden, asukkaiden, perheiden, yhteisöjen) HYVINVOINNISTA ja SEN MUUTOKSESTA 5 VAIKUTTAVUUS = Tietoa asiasta: Outcome Ja erityisesti sitä, että tämä. • vaikuttavuus laajempi käsite, joka huomioi palvelun sisältöjä ja tuloksellisuutta myös asiakkaan näkökulmasta • vaikuttavuus on onnistumista siinä, mitä toiminnalla on tavoiteltu • sosiaalialalla ei usein tarkoita palveluntarpeen poistumista TALOUDELLISUUS, TOIMIVUUS, TULOKSELLISUUS, VAIKUTTAVUUS

Tarkasteltaessa lääkärin ja potilaan kohtaamista koskevia tutkimuksia ja artikkeleita havaitaan näkökulmien kirjo. Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys, vaikuttavuus ja tulokset voidaan esittää monista eri näkökulmista. Koska näkökulmat ovat kovin erilaisia, ne on tärkeää tunnistaa Olennaisin käsite työssäni on vaikuttavuus. Etsin tutkielmassani vastauksia siihen, mitä vaikuttavuus tänä päivänä tarkoittaa sosiaalityön kontekstissa. Muita keskeisiä käsitteitä ovat aikuissosiaalityö ja asiakkaan kokemus. Ydinkysymyksiä tutkimuksessani ovat: Kokeeko asiakas, että sosiaalityö on hänen kannaltaan vaikuttavaa

Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? - Sitr

KOTIUTUSMENETELMIEN VAIKUTTAVUUS POTILAAN PALAAMISEEN SAIRAALAHOITOON KOTIUTUKSEN JÄLKEEN TAUSTA Takaisin sairaalahoitoon joutuminen pian kotiutumisen jälkeen ei ole potilaan ja hänen tervey-dentilansa tai sairautensa hoidon kannalta toivottavaa, sillä se aiheuttaa potilaalle ylimääräist Vaikuttavuus viittaa laajoihin, pitkällä aikajänteellä yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. • Vaikuttavuus syntyy tyypillisesti useiden eri toimijoiden ja toimenpiteiden toimesta ja siksi yksittäisten toimjoiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden kuvaaminen (tai mittaaminen) on lähes mahdotonta

vaikuttavuus - Tieteen termipankk

Viestinnän vaikuttavuus on hyvä käsite ja työkalu, kun halutaan selvittää, millaisena kohderyhmä näkee heille osoitetun viestinnän. Viestinnän vaikuttavuus voidaan jakaa seitsemään eri osa-alueeseen, jotka ovat oikea-aikaisuus, selkeys, tarkkuus, olennaisuus, vilpittömyys, vuorovaikutuksellisuus ja tasa-arvoisuus Median rakenteen, sisältötyyppien ja ulkoasun/käyttöliittymän kehittäminen toteutetaan vasta kun mediakonseptin ydinasiat on yhteisesti ymmärretty ja hyväksytty. Konseptin käsite korostaa kustantamista liiketoimintana, jolla on aina historiallinen, sekä yksittäistä julkaisua että sen lajityyppiä määrittävä taustansa Itselleni tämä oli samalla oiva tilaisuus pysähtyä miettimään, mitä oikeastaan on digitaalisten palveluiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus? Paljon puhutaan digitalisaatiosta ja siitä miten uudet palvelut muuttavat yhteiskuntaamme. Silti vaikuttavuuden käsite on kaikkea muuta kuin selvä. Ensinäkin, vaikuttavuus edellyttää käyttäjiä

Vaikuttavuuden käsite on läpeensä politisoitu ja vaikuttavuus-politikointi on sittemmin johtanut tilaan, jossa voidaan puhua jo vaikuttavuutta vaativan policyn yleistymisestä: on todettu. Vaikuttavuussijoittamisesta odotetaan vastuullisen sijoittamisen seuraavaa kasvutrendiä. Siinä tarkastelukulma laajenee yritystoiminnan riskien välttämisestä yhteiskunnallisten hyötyjen aktiiviseen hakemiseen. Samalla tuotto-riski-tarkastelun rinnalle tulee kolmas ulottuvuus eli vaikuttavuus. Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus (KeLaKuVa) -projektin.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman käsitteitä (fi-sv-en

Policy must take in to account lived experiences of those working in the industry - Cloonan. Exactly! This is an important perspective to include in the impact studies of cultural policy research View Pasi Porkka's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Pasi has 3 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Pasi's connections and jobs at similar companies Vaikuttavuus täydentää tuotto-odotusta. Suurin osa FVCA:n, Sitran ja Deloitten kyselyyn vastanneista suomalaisista sijoittajista katsoo, että vaikuttavuus täydentää tuotto-odotusta, eikä tuotosta olla valmiita luopumaan vaikuttavuuden kustannuksella

Tuloksellisuusajattelu Ja Tuloksellisuuden Arviointi

Useimmiten koulutuksen vaikuttavuus liitetään Raivolan, Valtosen ja Vuorensyrjän (2000, 12) mukaan oppimistavoitteiden tai näyttöjen vastaavuudeksi, jolloin vaikuttavuus viittaa tavoitteiden saavuttamiseen. Oppiminen ja kehittyminen eivät kuitenkaan aina etene ennalta määritellysti (Rantanen 1995, 179) 1.1 Politiikkatoimi -käsite Politiikkatoimi on konkreettisimmillaan päätös, mutta se voidaan ajatella myös toimenpiteiden kokonaisuudeksi, johon liittyy sitovuudeltaan erilaisia päätösvaiheita (suunnittelu, ehdotus, lopullinen päätös jne.). Politiikkatoimiksi voidaan työryhmän rajauksen mukaan määritell

Sosiaalityöhön vaikuttavuutta - Ajankohtaista - isonet

vaikuttavuus englanniksi, vaikuttavuus sosiaalityössä, vaikuttavuus ruotsiksi, vaikuttavuus käsite, vaikuttavuustutkimus, vaikuttavuus terveydenhuollossa. PDF | Kestävä kehitys on sitkeästi elävä käsite. Laajaan julkisuuteen käsitteen toi Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli niin sanottu Brundtlandin komissio yli kaksi. Hyvät esimerkit työpaikkojen ja työterveyshuollon yhdessä aikaansaamista vaikutuksista ovat tarpeellisia toiminnan sisältöjen ja asiakkaan kanssa yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi. Vaikuttavuus on syytä saada niin näkyväksi kuin mahdollista. Hyviä toimintatapoja voidaan siirtää sen jälkeen toisten asiakkaiden käyttöön

Työntekijätietojen osalta rakentamisen käsite on laajempi kuin urakkatiedoissa. Rakennustyötä on maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaa Terveyden edistämisen vaikuttavuus ja mittaaminen Vaikuttavuus = tavoitteiden toteutumisen aste, muutoksen aikaansaamista. Kustannusvaikuttavuus = kustannukset ilmoi-tetaan rahassa, vaikuttavuus voi olla jossain muussa laadussa esimerkiksi elämänlaa-dussa, muutoksessa terveydentilassa tai ter-veyskäyttäytymisessä Monimenetelmällisessä tutkimuksessa eri tiedonkeruun menetelmien yhdistäminen analyysivaiheessa kannattaa suunnitella huolellisesti - keskenään ristiriitaisilta vaikuttavat alustavat tulokset eri näkökulmista voivat tarkentua ja tulla osaksi uutta kokonaisvaltaisempaa ja ymmärrettävää tulkintaa, kun tutkijalla on analyysivaiheessa käytettävissään erilaista tietoa eri lähteistä Vaikuttavuus on mielenkiintoinen ja moniulotteinen käsite, jota tarkastelen tutkimuskirjallisuuden ja haastateltavien sosiaalityön asiakkaiden kokemusten kautta. Diskurssi vaikuttavuudesta on lisääntynyt yhteiskuntamme vallitsevan tuloksellisuuden, tehokkuusajattelun ja uusmanagerististen toimintatapojen myötä

populær: