Home

Systeemiteoreettinen lähestymistapa

Teoriat Työnohjauksen teoriaa ja menetelmi

  1. Systeemiteoreettinen näkökulma huomioi ohjattavan ja hänen työnsä lisäksi koko organisaation ja työryhmän sekä kokonaisuuksien tarkastelun. Tämä lähestymistapa luo perustaa myös integratiiviselle työnohjauksen tarkastelulle, sillä samat näkökulmat korostuvat myös.
  2. en lähestymistapa • Kohtaa
  3. Tiivistelmä Kuntoutuskumppanuuden mahdollisuudet ja haasteet - Systeemiteoreettinen lähestymistapa Janne Jalava: VTT, erikoistutkija, Kuntoutussäätiö, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Janus vol. 16 (4) 2008, 280-294 jane.jalava@kuntoutussaatio.fi Artikkelissa tutkitaan kuntoutuskumppanuuden käsitettä ja sen mahdollisia käytännön sisältöjä
  4. Systeemiteoreettinen lähestymistapa tarjoaa keinoja tarkastella sosiaalisia suhteita, sekä sosiaalisten suhteiden vaikutuksia yleiseen sosiaaliseen hyvinvointiin nostaen hyvinvoinnin keskiöön sosiaaliset suhteet yksilön eri ympäristöissä. Tutkimukseni aineisto on kerätty vuonna 2011 osana TUKEVA 2-hanketta pääosin postikyselynä
  5. Kaiken kaikkiaan systeemiteoreettinen lähestymistapa 1970-luvulla ja ympäristöliikkeiden vaikutus 1980-luvulla voimistivat ekososiaalista keskustelua sosiaalityössä

Kehittämishankkeemme taustateorioina vaikuttavat systeemiteoreettinen ajattelu ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Systeemiteoreettisessa näkökulmassa voidaan tarkastella esimerkiksi sitä miten organisaation sisäiset ryhmät, kuten oppilashuoltoryhmä, voivat vaikuttaa koko organisaatioon. Ratkaisukeskeise Etusivu - Tutkimus- ja hanketietokanta - Kuntoutuskumppanuuden mahdollisuudet ja haasteet : systeemiteoreettinen lähestymistapa. Kuntoutusportti. Kuntoutusportti.fi kokoaa kuntoutuksen ajankohtaistiedon ja toimii merkittävänä kuntoutustiedon välittäjänä. Kuntoutusportti on.

Systeemiteoreettinen terapia: Systeemiteoreettisessa terapiassa ihminen nähdään laajemmin systeemin osana. Yksilön auttaminen yksistään nähdään riittämättömänä, jolloin yksilön lähipiirissä olevien ihmisten ja tahojen voimavaroja tarvitaan käyttöön yksilöä autettaessa Finna.fi. Muut Finna-hakupalvelut. Sähköiset aineistot. Finna on muutakin kuin hakupalvelu. Tietoa Finnasta

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ORGANISAATION KEHITTÄMINEN MUUTOKSESSA Case: Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Yrityksen hallint Systeemiteoreettinen lähestymistapa tarkastelee kokonaisuuksia, jolloin katsotaan, että kokonaisuus on aina enemmän kuin kokonaisuuden muodostavat pienemmät yksiköt. Systeemiteorian peruskäsitteissä esiintyy avoin systeemi, jossa energia virtaa sallivaan yhteisöön eli energiaa tulee ja sitä myös poistuu Systeemiteoreettinen lähestymistapa: INPUT PROCESS OUTPUT §systeemion prosessi, joka saa syötteitä ja tuottaa tuloksia §systeemi voidaan jakaa osasysteemeihin §tietojärjestelmissä syötteet ja tuotteet ovat tietoa §prosessit muokkaavat tietoa ©Harri Laine, Jukka Paakki 3 4. Tiedon kulku jalostusprosessissa n Tiedot kulkevat. Kuntoutusportti. Kuntoutusportti.fi kokoaa kuntoutuksen ajankohtaistiedon ja toimii merkittävänä kuntoutustiedon välittäjänä. Kuntoutusportti on Kuntoutussäätiön ylläpitämä ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama verkkosivusto Myös systeemiteoreettinen lähestymistapa tukee kehittämistyön lähtökohtaa, eli perheen hoi-tamista kokonaisuutena. Perhe muodostuu systeemeistä eli osajärjestelmistä ja niiden väli-sestä vuorovaikutuksesta. Tällöin muutos yhden perheenjäsenen tilanteessa, esimerkiksi sai-rastuminen vaikuttaa luonnollisesti koko perhesysteemiin

Käytännön työssä lähestymistapa näkyy siinä, että työntekijöillä on enemmän aikaa asiakkaiden kanssa. Keskeistä mallissa on myös, ettei työntekijä joudu olemaan yksin huostaanotto- ja muiden vaikeiden päätösten edessä. Organisaation sisäinen tuki auttaa ylläpitämään reflektiivistä ja yhteistyökykyist - Systeemiteoreettinen lähestymistapa lähestyttäessä yrittäjyyttä. Yrittäminen edellyttää resurssien aktiivista hallintaa ja vuorovaikutusta muiden toimijoiden ja toimintaympäristön kanssa (vrt. Gorkievski ja Stephan 2016). Voimavarojen hallinta kompleksinen prosessi, joka muotoutuu. Etenkin 1970-luvulla Habermasin teoksissa korostui systeemiteoreettinen lähestymistapa (ks. erityisesti Habermas 2007), joka on nähdäkseni hyödyllinen valtaa tarkastelevalle suunnittelututkimukselle. Systeemiteoreettinen näkökulma on toki läsnä myös Habermasin myöhemmässä tuotannossa. Systeemiteoreettinen lähestymistapa, joka korostaa vakaita työmarkkinasuhteita ja konsensusta, joutuu vaikeuksiin muutostilanteiden selittämisessä. Mallin heikkoudet paljastuvat, kun sillä yritetään selittää esimerkiksi sitä miksi Suomessa oli 1970- ja 1980-luvuilla lakkoilun. ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI-TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA Henna Karppinen Pro gradu -tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopist

Kuntoutuskumppanuuden mahdollisuudet ja haasteet

Sosiaaliset suhteet mikro-, meso- ja makrotasolla

Päihdehoidossa käytettäviä psykososiaalisia menetelmiä

Ohjaus ja konsultaatio erityisopettajan työssä - PD

populær: