Home

Alkener kemiske egenskaber

Jeg sidder og er ved at forbederede mig til kemi-eksamen og skal under emnet Alkener og alkaners strukturer og egenskaber skrive en disposition, som jeg kan bruge til eksamen. Jeg har læst mig frem til, at alkaner er meget reaktionstræge, mens alkener er meget reaktionsdygtige I denne video skal vi se på alkaners fysiske og kemiske egenskaber samt opbygning og navngivning af alkener. I denne video skal vi se på alkaners fysiske og kemiske egenskaber samt opbygning og. Alkenerne er en serie kemiske forbindelser der er kendetegnet ved at indeholde en dobbeltbinding mellem to carbonatomer. Eftersom dobbeltbindingen låser rotationen omkring bindingen mellem de to carbonatomer, kan en forbindelse eksistere i to forskellige geometriske former lkaner, alkener og alkyner er alle kulbrinter med forskellige strukturer og dermed forskellige fysiske og kemiske egenskaber. Kulbrinter i studiet af organisk kemi, de organiske forbindelser der består af carbon og hydrogen kaldes carbonhydrider

Alkener har næsten samme fysiske egenskaber - kogepunkter, oplø­selighed, massefylde m.v. - som alkaner. Alkener deltager villigt i additionsreaktioner, hvor dobbeltbindingen ophæves og nye atomer bindes til carbonatomerne. Alkener benyttes i industrien til at fremstille en lang række vigtige stoffer alkyner, alifatiske carbonhydrider (kulbrinter), som indeholder én tripelbinding og har den almene formel CnH2n-2. De er i højere grad umættede end alkenerne og har dermed lignende kemiske egenskaber; de kan fx addere hydrogen, halogener, hydrogenklorid og eddikesyre Alkener er carbonhydrider der indeholder dobbeltbindinger i stedet for enkeltbindinger, alkener har næsten de samme basale egenskaber om alkaner, som for eksempel kogepunkt, massefylde, opløselighed m.v. Alkener deltager i additionsreaktioner hvor dobbeltbindingen villigt ophæves og der så kan bindes nye atomer til carbonatomerne Alkaner er reaktionstræge - men kan reagere ved høj temperatur eller lys. 1. Forbrændingsreaktioner Fuldstændig (redoxreaktion): C 5 H 2 + 8O 2 + -> Varme -> 5CO 2 + 6H 2 O Ved en fuldstændig forbrænding vil der blive dannet vand og CO 2 Normalt er voks en samlebetegnelse for en række varer med sammenlignelige egenskaber, og her skelner man ikke mellem naturlig voks og fx paraffin: Voks er ved stuetemperatur sejt og formbart. Det er klart, men ofte med et gulligt skær. Smeltepunktet for voks skal være over 40 °C, og voksen skal kunne tåle smeltningen uden at nedbrydes

Carbonhydridernes opbygning, egenskaber og navngivning blev gennemgået udførligt i Basiskemi C. Derfor kan vi nu nøjes med at repetere emnet i oversigtsform. Man inddeler carbonhydriderne i forskellige stofgrupper: carbonhydrider alifatiske cycliske alkaner alkener alkyner cycloalkaner cycloalkener (cycloalkyner) alicycliske aromatisk - Klik OK, og derefter knappen Nyt stof for at få en opgave. Skriv navnet og tryk Enter. Du får straks svar på, om navnet var korrekt. Der tælles point i nederste højre hjørne 1. Den længste kæde= stamkernen 2. Nummereres fra ende nærmest forgrening 3. Navn: præfix(sidekæder i alfabetisk rækkefølge) + stamkerne (svarer til antal C-atomer) Præfix= placering + antal + navn Opbygningen Navngivning Eksempler Eksempler Uheld Opbygning Egenskaber Egenskaber Methan bliver ofte brugt som brændsel til fx gasbrændere. når Methan brændes dannes der kuldioxid og vand. dette sker ved denne kemiske reaktion: CH 4 + 2 O 2-> CO 2 + 2 H 2 O hvis der ikke er ilt nok til at lave CO 2 kan der i stedet blive dannet CO også kaldet kulilte

Alkener og alkaners kemiske egenskaber

4)Udfyld nedensuiu8888i8uutående skema med de vigtigste karakteristika for alkaner og alkener. alkaner alkener. Karakteristika for molekylopbygning, Fysiske egenskaber142 (smeltepunkt, kogepunkt, massefylde og opløselighed) Kemiske egenskaber (evne til kemisk reaktion og reaktionstyper) Navngivnin Alkaner med 1-4 carbonatomer er gasser, med 5-17 væsker; resten er faste stoffer. De er vigtige udgangsmaterialer i den kemiske industri og har udbredt anvendelse som brændstoffer; fx er benzin og petroleum blandinger af alkaner

Kemiske egenskaber. Modsat alkaner og i mindre grad alkener er alkyner reaktive og ustabile, idet tripelbindingen kan udnyttes til at addere flere atomer. Også substitutionsreaktioner kan laves med alkyner Alkaner er carbonhydrider hvori der kun er enkeltbindinger Methan og de andre simple carbonhydrider er brændbare, farveløse og uopløselige i vand Opdeles i Alkaner Alkener Alkyner Aldehyd 19. april 2017 12:05 Et aldehyd er både betegnelsen for den organiske funktionelle gruppe bestående af en carbonylgruppe, som er bundet til et H-atom. Det ser ikke sådan ud, men olie, naturgas, benzin og plastik er næsten ens, i hvert fald kemisk set. De er alle del af en særlig kemisk gruppe, der kaldes alkaner En screen-cast omkring alkaners egenskaber udarbejdet af gruppe 5. THIS MAN DIED DURING SURGERY, MET GOD & ASKED HIM, WHAT'S THE MEANING OF LIFE Alkener med modeller Formålet med disse opgaver er at få en rumlig fornemmelse for molekylerne og de kemiske processer - her især additionsreaktioner. De sorte kugler er modeller for carbonatomer, mens de hvide svarer til hydrogen. De små hvide knapper og de korte grå stænger bruges for enkeltbindinger

Dobbeltbindingen i alkener kan også brydes under optagelse af andre molekyler. Disse indeholder typisk et H-atom bundet til et elektronegativt atom, således at H-atomet bindes til det ene C-atom i dobbeltbindingen, mens det elektronegative atom og det resterende molekyle, samlet benævnt Z her, bindes til det andet C-atom This will open a new tab with the resource page in our marketplace. If you purchase it, you will be able to include the full version of it in lessons and share it with your students Tre varianter af samme molekyle danner forskellige forbindelser, og har forskellige fysiske og kemiske egenskaber. substitutionsreaktion Et eller flere hydrogenatomer erstattes med et andet grundstofatom Study 67 Alkaner, alkener, alkyner, aromatiske forbindelser + aldehyder og ketoner flashcards from David A. on StudyBlue

Det er aminosyrernes sidegrupper, der bestemmer, hvilke egenskaber proteinet har. Nogle proteiner er byggesten for vores muskler, andre sørger for at alle de kemiske reaktioner inde i vores celler kan foregå ved at virke som enzymer Vand er fantastisk, og har nogen fantastiske egenskaber. Men, hvordan kan det være? Det skal vi se på i denne artikel. Vand er et molekyle der består af 3 atomer, 2 brint (også kaldet hydrogen) og et iltatom (også kaldet oxygen) Ilt har 6 elektroner i den yderste skal, og for at opfylde oktetreglen vil det gerne have 8 elektroner Med andre ord deler alkaner de samme kemiske egenskaber. Alkener er carbonhydrider ligesom alkaner, men alkener indeholder dobbeltbindinger. I det hele taget. Alkanernes kemiske egenskaber Alkaner er reaktionstræge, hvilket betyder at de ikke er særlig villige til at reagere med andre stoffer. Man kan dog få alkaner til at reagere ved høj temperatur, eller ved hjælp af en katalysator I dag kender man over 10 millioner kemiske stoffer og ca. 95 % af disse er organsiske stoffer. Eksempler på carbonforbindelser kan være: Kul, olie, naturgas og plastic. Emnet er tiltænkt en 9. klasse. Mål Målet for dette undervisningsforløb er at er at eleverne får en grundlæggende forståelse for organisk kemi

Det er derfor hensigtsmæssigt at have et vist kendskab til visse generelle fysiske og kemiske egenskaber for de forskellige grupper samt en oversigt over visse af de reaktionstyper, som de funktionelle grupper giver anledning til , Hver er alkohol en betegnelse for?, Hvad har primært betydning for en alkohols kogepunkt?, Hvilken polaritet har hydroxygruppen?, Hvad afgør om et alkohol er en primær, sekundær eller tertiær alkohol Organizational Behavior - Notes Solution Manual of Cost Accounting A Managerial Emphasis by Horngren, Datar & Rajan 14th Edition Microeconomics Cheat Sheet 1 Ian Jacques-Mathematics for Economics and Business 9th edtion Prøveeksamen 20 Maj 2018, spørgsmål og svar Samlet noter regnskab inter

5.1 Fysiske og kemiske egenskaber . C 8 til C 28 alkaner er hovedbestanddelen i dieselbrændstof. Benzin indeholder nogle af de kortkædede alkaner, C 4 -C 12, mens råolie er en blanding af kulbrinte fra C 2 og opefter (Merck 1996) Ansøgningerne, kemiske sammensætning og mekaniske egenskaber er typiske værdier. De nøjagtige værdier, der kræves for hver leverance fra leverandører skal specificeres, med valgfri certifikat. Typiske egenskaber, hvor kobber-zink smedejern legeringer skylder deres oprettelse til Attraktive varme farver God bearbejdelighe Carbonhydriders fysiske egenskaber: Carbonhydrider består af C-atomer og H-atomer. Alkener har en bestemt formel som følges, nemlig C n H 2n+2. Det vil sige, at for hvert carbonatom i molekylet skal der forekommer 2 gange så mange + 2 hydrogenatomer. Den mindste alkene der findes hedder C H 4, også kaldet methan. Metan har et smeltepunkt. stoffer og materialer, som på grund af deres fysisk-kemiske, kemiske eller toksikologiske egenskaber og den måde, hvorpå disse anvendes eller forekommer på arbejdspladsen, kan indebære en risiko for påvirkning fra stoffer og materialer. Stk. 3

Egenskaber for kemiske stoffer - specielt glas. Udstyr til kemi. Sikkerhed i fysik/kemi-lokalet. Egenskaber for glas. Du skal være logget ind for at se denne side 2.5 Fordeling af fysisk-kemiske egenskaber. Det er forsøgt ud fra de fysisk-kemiske egenskaber hos udvalgte hydrocarboner at finde en fællesnævner, der kunne danne grundlag for en søgen efter et organisk stof (hydrocarbon), der ville ligge indenfor rammerne af de stoffer, der allerede var i de tre brændstoftyper kunne redegøre for de vigtigste elementer i kemiske reaktioner såsom bindingstype, polaritet, lonepairs og omlejring; kunne redegøre for egenskaber for de vigtigste funktionelle grupper, herunder polaritet, struktur, fysiske og kemiske egenskaber og mulige kemiske reaktione Alkener er carbonhydrider der indeholder dobbeltbindinger i stedet for enkeltbindinger, alkener har næsten de samme basale egenskaber om alkaner, som for eksempel kogepunkt, massefylde, opløselighed m.v. Alkener deltager i additionsreaktioner hvor dobbeltbindingen villigt ophæves og der så kan bindes nye atomer til carbonatomerne Sammensætningen af stoffer i råolien er forskellige afhængig af, hvor i verdenen olien bliver udvundet. Carbonhydrider (kulbrinter) er organiske forbindelser, der består af carbon (kulstof) og hydrogen (brint). På denne side arbejder du med navne og kemiske betegnelser på carbonhydrider

Lektion 18 Kemiske egenskaber for alkaner - YouTub

Alkener og alkyner. Opbygning og navngivning. Figur 10. Gunnar Søgaard Jensen. Figur 10. Fysiske og kemiske egenskaber. Figur 13. Figur 13. Figur 14. Gunnar. Brint er en lugtfri , smagløs , meget brandfarlig diatomiske gas ved normalt tryk og temperatur . Brinten fremstilles ved elektrolyse af vand , når to elektroner kombinere med to brintioner til at skabe brint gas ( H2 ) Herunder gøre dem i stand til at beregne på og analysere simple kemiske systemer samt opstille reaktionsligninger og foreslå enkle synteseveje. Derudover skal kursets praktiske del sætte de studerende i stand til selvstændigt at kunne udføre og konkludere på simple kemiske forsøg og overholde gældende sikkerhedsregler. Indhol

Lægemiddelstoffets vekselvirkninger med dets biologiske target(s) bør også beskrives, såfremt det er muligt. En beskrivelse og diskussion af lægemiddelstoffets fysisk-kemiske egenskaber må gerne indgå i rapporten, men kun i begrænset omfang (del af kurset organisk kemi I - fysisk-kemiske egenskaber) Kemiske egenskaber 6.2.5 Case: Cracking 6.3 Alkener 6.4 Polymerisation (Polymerisering) 6.5 Alkyner og cykliske forbindelser 6.6 Alkoholer - specielt ethano Navngivning af alkaner. Alle organiske forbindelser indeholder carbon og de fleste indeholder desuden hydrogen. Mange indeholder kun carbon og hydrogen, disse betegnes carbonhydrider Alkener, alkyner og aromater Bindingsgeometri cis-trans og E-Z isomeri Navngivning Biologisk vigtige alkener Reaktioner Addition Stabiliteten af carbocationer Markovnikov's regel Oxidation Reduktion Dannelse af chirale centre KU Almen Kemi Forelæsning 03 Total Forelæsninger 14 manan.dk De fysiske egenskaber af alkener og alkyner, ligner egenskaberne fra alkaner med samme molekylevægt. Kemisk, antyder ordet umættede, at disse forbindelser er i stand til at danne yderligere bindinger. På grund af dette, er alkener og alkyner, meget mere kemisk reaktive, og kan deltage i mange forskellige reaktioner, som ikke er mulige med.

Alkener - er en serie kemiske forbindelser der er kendetegnet

 1. Der gives en gennemgang af de fysisk-kemiske egenskaber for funktionelle stofklasser (alkaner, cycloalkaner, alkener, alkyner, aromatiske og heteroaromatiske forbindelser, alkylhalider, alkoholer, ethere, thioler, sulfider, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estre og amider), med det sigte at forstå deres rolle i vigtige molekyler såsom.
 2. forklare, hvordan alkener er opbygget og navngivet samt hvilke fysiske og kemiske egenskaber alkener har (herunder reaktionstypen addition). Alkener kan brænde, men alligevel vælger man at fjerne dem fra de brændstoffer, vi bruger i vores dagligdag (f.eks. benzin). Diskutér hvilke årsager der kan være til dette
 3. Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber, med vægt på substitution. Du skal inddrage øvelsen: Carbonhydriders egenskaber i din gennemgang. I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner: Opbygningen af carbonhydrider f.eks. alkaner, alkener, alkyner, cyclohexen og benze
 4. I ndeholdet af vand i eddiken havde en effekt på eddikesyrens egenskaber. Man roede at iseddike og selve eddikesyren var to forskellige stoffer. Den franske kemiker Pierre Adet beviste at dette var det samme stof
 5. kemiske egenskaber alkener er uopløselige og findes i alle tre stater i sagen . Nogle korte kæde alkener er gasser ved stuetemperatur og tryk . Mere komplicerede strukturer eksisterer som flydende og faste stoffer . Bruger olefiner , eller alkener , form naturligt i mange levende ting
 6. Det Periodiske System opdeler grundstofferne efter antallet af skaller (perioder) og antallet af elektroner i den yderste skal (hovegrupper). Udover det står grundstofferne også efter deres protonnummer. Atom/proton-nummeret og antallet af elektroner i yderste skal, har en afgørende rolle for, hvad de enkelte stoffers kemiske egenskaber er

Da Raney er et registreret varemærke tilhørende WR Grace and Company, er kun de produkter ved sin Grace Division division korrekt kaldet Raney-nikkel. De mere generelle udtryk skelet katalysator eller svamp-metalkatalysator anvendes til at henvise til katalysatorer med fysiske og kemiske egenskaber svarende til dem af Raney-nikkel Grundlæggende har alkaner og alkener de samme fysiske egenskaber. Begge kan brænde. Den store forskel kommer imidlertidig ved de kemiske egenskaber. Alkener er nemlig reaktionsdygtige stoffer, der kan deltage i additionsreaktioner

Forskellen mellem alkaner, alkener og alkyne

 1. Alkoholers kemiske egenskaber: Alkoholer kan ligesom de fleste andre organiske stoffer reduceres til vand og CO 2 ved forbrænding. Forbrænding af methanol: 2 CH 2 OH + 3 O 2 à 2 CO 2 + 4 H 2 O . Alkoholer er svagere syrer end vand, så en opløsning af ethanol i vand viser ikke en sur reaktion
 2. Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen: Heptans reaktion med brom i din gennemgang. I din besvarelse kan du evt. komme ind på nogle af følgende emner: Opbygningen af carbonhydrider f.eks. alkaner, alkener, alkyner, cyclohexen og benze
 3. alkanoler) er i organisk kemi en fællesbetegnelse for kemiske forbindelser, der har en hydroxylgruppe (dvs. en OH-gruppe), der er bundet kovalent til et kulstof atom. Kemiske forbindelser med en OH-gruppe bundet til et aromatisk C-atom kaldes phenoler og betragtes ikke som alkoholer
 4. Kemiske egenskaber, substitution og Alkener Du kan evt. inddrage nogen af nedenstående figurer i din gennemgang . Eksamen 2v kemi C, Sommer 2016. Nakskov.
 5. 5 Kemiske egenskaber for Carbonhydrider Alkaner: Alkaner er meget reaktions træge, de kan dog reagere hvis de udsættes for høj temperatur, de kan reagere med oxygen hvilket vil sige at de kan brænde. ved en afbrænding laver de en fuldstændig forbrænding, hvilket vil sige at der ikke vil være nogle stoffer tilbage

Organisk kemi - videnskabelig undersøgelse af strukturen, egenskaber, sammensætning, reaktioner, og forberedelse af kulstof-baserede forbindelser, kulbrinter og deres derivater. Disse forbindelser kan indeholde en række andre elementer, herunder hydrogen, nitrogen, oxygen, halogenerne samt fosfor, silicium og svovl. Generelle emne Polymerisation af alkener 41 Hydroxyforbindelser: Alkoholer og phenoler 41 Alkoholers opbygning og egenskaber 42 Fremstilling og anvendelse af alkoholer 43 Alkoholers fysiske egenskaber 44 Alkoholers kemiske egenskaber 44 Ethere 46 Phenoler 47 Oxoforbindelser: Aldehyder og ketoner 47 Carboxylsyrer 49 Estere 50 Aminer 51 Syrechlorider og amider 5 Alkener Alkener er carbonhydrider med dobbeltbinding mellem 2 carbon-atomer. Den almene molekylformel er: Cn H 2n (n ≥ 2) Dobbeltbindinger er i hovedkæden. De navngives på samme måde som alkander, dog med -en i stedet for -an . Dog sætter man et tal foran hovedkædens navn for at vise, hvor dobbeltbindingen er Du skal inddrage øvelsen: Heptans reaktion med brom i din gennemgang. Opbygningen af carbonhydrider f.eks. alkaner, alkener, alkyner, cyclohexen og benzen Kovalent binding (elektronparbinding) Navngivning Isomeri Kemiske egenskaber, substitution og forbrænding Polære og upolære forbindelser Blandbarhe

6.5 Alkener Isis Kemi C (iBog) - isisc.systime.d

 1. dre grad alkener er alkyner reaktive og ustabile, idet tripelbindingen kan udnyttes til at addere flere atomer
 2. Vi markerede reagensglassene med navn på de fedtstoffer, vi brugte i forsøget, dvs. smør, svinefedt, rapsolie og solsikkeolie. Vi tog fire reagensglas og tilsatte en dråbe af en given olie eller ½ spatel fedtstof og dernæst 2 mL heptan
 3. . maj 2017. Institution. HF-Centret Efterslægten. Uddannelse. Hf/fagpakke. Fag og nivea

alkyner Gyldendal - Den Store Dansk

kunne planlægge syntese af kemiske stoffer til brug i f.eks. materialer, lægemidler, katalysatorer og andet, samt (2) at skabe det eksperimentelle grundlag for praktisk udførsel af kemisk syntese herunder håndtering af de sikkerhedsmæssige aspekter i et organisk synteselaboratorium. Hermed danner kurset baggrunden for f.eks Gør rede for stofgruppens fysiske egenskaber: Struktur (orbitaler, bindinger, opbygning, polaritet, mulighed for hydrogenbinding, iondannelse) Navngivning. Smelte- og kogepunkt (forklaring om de er høje eller lave i relation til struktur) Opløselighed (hydrofil eller hydrofob i relation til struktur) Farve Gør rede for stofgruppens kemiske.

Organisk Kem

Alkener har også flere isomerer former, med samme bruttoformel, altså samme kemiske formel, men blot med forskellige strukturformler. Alkener indgår i substitution reaktion, at substituerer betyder at sætte noget i stedet for noget andet OZ 2062-221CM5-40-10 SENJU MANUFACTURING (EUROPE Eksamen 3b kemi c, Sommer 2011. Nakskov Gymnasium og HF Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber

- Alkaner og deres egenskaber - Alkener, fremstilling og egenskaber - Alkyner - Cycloformer - Substitution af alifater, additionsreaktion, eliminationsreaktion, polymerisation af alkener - Navngivning af carbonhydrider - Aromatiske carbonhydrider, de fire regler til genkendelse Funktionelle grupper og stofklasser i den organiske kem kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag beskrive enkle principper i grundstoffernes periodesystem kende generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, herunder tilstandsformer, surhedsgrad. 6. Carbohydriderne især med henblik på kemiske egenskaber. + øv Substitution i hexan Du skal fortælle om carbonhydrider og du skal fortælle om øvelsen Substitution i hexan Du kan bruge disse stikord: - Alkaner, alkener, alkyner - Cycloalkaner, arener - alkylgrupper - nomenklatur (navngivning Opbygningen af carbonhydrider f.eks. alkaner, alkener, alkyner, cyclohexen og benzen Kovalent binding (elektronparbinding) Isomeri Navngivning Kemiske egenskaber Blandbarhed Fuldstændig og ufuldstændig forbrænding Konsekvenserne ved afbrænding af fossilt brændsel Nedenstående figurer kan evt. inddrages i din gennemgan

Alkaner - Notewik

6.3 Alkanernes egenskaber Isis Kemi C (iBog

Alkaners navngivning og egenskaber - Google Site

Alkaner, alkener, alkyner og aromatiske carbonhydrider by

 1. Alkener Navngivning Bindingsforhold og rumlig struktur Strukturformler Fysiske og kemiske egenskaber Oxygenforbindelser Isomeri Organiske reaktionstyper Væsentligste ar-bejdsformer Virtuel arbejde Skriftligt arbejde Eksperimentelt arbejde Retur til forsid
 2. Kemiske ligevægte. Indhold Basiskemi b, kemiske og fysiske egenskaber () alkaner () Alkener () alkoholer () aldehyder og ketoner . Side 4 af 4 () carboxylsyre
 3. Definition af og eksempler på grundstoffer, isotoper, atommasse, kemiske forbindelse. Kemiske symboler og formler og læsning af disse. Det periodiske system: Nummering, navngivning, elektronsystem og de kemiske egenskaber, fysiske egenskaber, oktetreglen og dannelse af simple ioner
 4. måle visse fysiske egenskaber og foretage en analyse for tilstedeværelse af komponenter underkastet særlige forskrifter for at kunne foretage en korrekt vurdering. Hvis dette stof er klassificeret som et farligt affaldsstof, kræver amerikansk lovgivning,at stoffet bortskaffes på et autoriseret deponeringsanlæg for farligt affald
 5. Boks 3: Udvalgte eksperimentelle metoder til karakterisering af fysisk-kemiske egenskaber af tensidsystemer [Egentlige analysemetoder for tensider i vaskemiddel- og miljøprøver er f.eks. behandlet i Waldhof og Spilker (se artikel 2), og der gås ikke nærmere ind på sådanne her.

Hvilken rolle spiller kost og motion for udviklingen af livstilssygdomme, og hvordan påvirker det folkesundheden? Hvordan er befolkningsudviklingen i verden, hvilke regionale forskelle er der, og er der mad nok til verdens voksende befolkning Molekylmasse 82 Stofmængde 83 Kemiske mængdeberegninger 89 Gasser 96 Opsamling 98 5 Blandinger Homogene og heterogene blandinger 101 Procent og ppm 101 Stofmængdekoncentration 104 Mættet opløsning 108 Aktuel stofmængdekoncentration 109 Titreranalyse 112 Opsamling 115 2 Ioner og ionforbindelser Natriumchlorid 31 Ionforbindelser med simple. Kemiske hævemidler: Kemiske reaktioner, gassernes tilstandsligning, mængdeberegninger. Eksperimenter med forskellige kemiske hævemidler. Bageforsøg med forskellige kemiske hævemidler. Eleverne har fået udleveret oplæg med forslag til eksperimenter. Kalkmørtel, vands hårdhed, titreringer, stofmængdekoncentration, masseprocent [Serie] med lignende struktur og molekylære sammensætning af en forskel på én eller flere CH2 radikal række forbindelser kaldes homolog række. De enkelte medlemmer af den samme serie kaldet homologer. Da lignende struktur homologer lignende kemiske egenskaber, deres fysiske egenskaber, ofte med molekylvægt stiger, mens løbende ændringer

Aldehyder kan fremstilles ved en række forskellige reaktioner, fx oxidation af primære alkoholer, dehydrogenering af primære alkoholer ved hjælp af en katalysator, addition af vand til alkyner og addition af carbonmonoxid og hydrogen til alkener. Aldehyderne er reaktive forbindelser, der anvendes i en række kemiske reaktioner Find den bedste kvalitet og overlegen koboltsalt med Hong Jin. Vi har etableret en international handelsorganisation til din tjeneste. Vær venlig at købe kvalitet koboltsalt med vores fabrik Indvendigt overtryk muligt. På grund af 100% Salpetersyres kemiske egenskaber kan der dannes nitrogenoxider under lyspåvirkning. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Arbejd under udsugning. Undgå indånding. Undgå udvikling af dampe/aerosoler Hygiejniske foranstaltninger Skift straks forurenet tøj. Brug beskyttelsescreme - organisk kemi: struktur- og isomeriforhold samt fysiske og kemiske egenskaber for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer og estere. - kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold. - Navngivning - udvalgte biologisk aktive forbindelser. Isis kemi B side 12-29, 62-71 og 116-123 Side 68. Fysiske egenskaber: Da aldehyder og ketoner ikke har et H-atom bundet til oxygen, kan de ikke danne indbyrdes hydrogenbindinger, og vil derfor have lavere kogepunkter end de tilsvarende alkoholer. Da C=O bindingen er polær, vil de dog have højere kogepunkter end de tilsvarende alkaner

Alkan - Wikipedia, den frie encyklopæd

Hydrocarbon molekyler kan danne mere komplekse forbindelser ved at have funktionelle grupper lægger sig til kulstof ryggen af kulbrinte . Disse er andre molekyler , som påvirker den kemiske opførsel af hele organiske forbindelser . Funktionelle grupper er molekyler såsom ilt og brint par , og disse kaldes hydroxyls ( DEWALT Trak-It Brændselscelle Produktkode(r): Ikke anvist. SDS-revisionsdato (dd/mm/åååå): 15/04/2014 Side 1 af 11 SIKKERHEDSDATABLAD Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer 5 Bjerrumdiagrammer..... 109 Bjerrumdiagrammer for polyhydrone syrer..... 110 TITRERING - BESTEMMELSE AF EN UKENDT KONCENTRATION....

Alkyl, alkan, alken Hvad er forskellen - studieportalen

 1. Även alkener, alkyner, cykloalkaner och andra organiska föreningar kan bilda alkoholer, såsom etenol, cyklohexanol och 2-kloretanol. Föreningar med en hydroxigrupp bunden till aromatiskt bundna kolatomer, såsom en bensenring kallas däremot inte alkoholer utan fenoler, bensendioler och så vidare
 2. • Opbygning, navngivning og egenskaber for alkaner, alkener og alkyner. • Organiske molekylers opbygning, molekylformler, strukturformler inkl. Zig-zakformler. • Organiske molekylers fysiske egenskaber. Smeltepunkter, kogepunkter og adskillelse. • Kemiske egenskaber for de forskellige stofklasser. Addition, substitution og polymerisation
 3. Endvidere kan vi også se at stofferne har vidt forskellige kemiske og fysiske egenskaber. Konklusion: Vi kan konkludere at forsøget, er gennemført med succes, da vores formål er gennemført med succes, som var at bestemme nogle ukendte stoffer, ud fra viden omkring forskellige kemiske og fysiske egenskaber, som adskiller stofferne
 4. For at analysere, og om muligt forbedre, de kemiske og miljømæssige egenskaber ved de halogenerede kulstofforbindelser har forskere ved CCAR i en lang årrække samarbejdet med virksomheder og forskningsgrupper rundt om i verden. Globale virksomheder som Honeywell Inc., Dupont og 3M er de største producenter af disse halogenerede forbindelser
 5. Kemiske egenskaber Det er en simpel sag at redeg0re for alkanernes kemiske egen­ skaber. Alkanerne er nemlig meget reaktionstra?ge, men de kan dog bringes til at reagere ved h0j temperatur
 6. Fokuspunkter - Makronutrienternes opbygning, kemiske egenskaber og fordøjelse - Proteinstruktur (primær, sekundær, tertiær og kvarternær) - Denaturering af proteiner - Enzymers virkemåde og klassifikation - Enzymkinetik: Betydning og bestemmelse af Km og Vmax - pH - og temperaturoptima for enzyme
 7. alkaner Gyldendal - Den Store Dansk

populær: