Home

Underretning § 154

Serviceloven § 153 § 153 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage Underretningspligt Her kan du læse om, hvem der er omfattet af underretningspligt efter lov om social service. Underretningspligt for alle. Efter lov om social service § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb med videre eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at. Underretning direkte til Ankestyrelsen. Hvis man som fagperson har lavet en underretning til kommunen, og man har indtryk af, at kommunen ikke iværksætter foranstaltninger eller barnet/den unge ikke får tilstrækkelig hjælp kan der underrettes direkte til Ankestyrelsen. Eksempler på situationer, der giver anledning til underretning: 1.

§ 154 Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. I medfør af § 153, stk. 2, 1. pkt., i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010, som ændret ved lov nr. 628 af 11. juni 2010, fastsættes Servicelovens § 154: Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen Offentligt ansattes skærpede underretningspligt over for kommunen (servicelovens § 153) Beskrivelse. Lovgrundlag. Offentlig ansatte har efter serviceloven § 153 pligt til at underrette kommunen hvis de i under udøvelsen af deres arbejde, får kendskab til eller grund til at antag

Serviceloven § 153 - Danske lov

 1. underretning eller ikke iværksætter (tilstrækkelig) støtte til barnet eller den unge, kan du underrette til Ankestyrelsen. Det er god praksis at inddrage din leder i dine overvejelser om barnet eller den unge, så I sammen kan vurdere, hvordan I skal handle
 2. Når en kommune modtager en underretning, skal kommunen registrere den centralt og inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Ved en ny underretning om et barn eller en ung, hvor kommunen allerede har iværksat en foranstaltning, skal kommunen genvurdere sagen
 3. Underretning iht. Servicelovens § 153 Godkendelsesdato: Skriv dato her Side 3 af 4 a. Kort introduktion. (navn) blev indlagt i børneafdelingen (d/m/å) på foranledning af har været fulgt i ambulatoriet siden (m/å) pga.
 4. UNDERRETNING Ifølge Servicelovens § 154 har alle borgere pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder børn eller unge, der er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Det betyder, at alle frivillige i Ungdommens Røde Kors også har pligt til at reagere, hvis I oplever, at et barn/e

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge Så for at klare sig igennem svære situationer, nævner Antonovsky at man føle en meningsfuldhed i situationen. Derudover skal man kunne håndtere hvad der sker og tilsidst kunne begribe det altså forstå hvad der finder sted og da vil man have en følelse af sammenhæng og dermed kunne håndtere den svære situation bedre

Når der er mistanke eller viden om vold mod børn, så kan det være en god ide at ringe til socialforvaltningen først og fortælle dem, at I har en konkret sag og at I indsender en underretning nu. På den måde kan I også være med til at sikre, at der bliver handlet straks på underretningen Underretning efter servicelovens §§ 153, 153a og 154 Underretning om Fornavn(e) Carlo Efternavn Christensen Vejnavn Treenighedsstien Etage Side/Dør Postnummer 2800 By Kongens Lyngby Personnummer 111111-1111 Husnummer 1 For børn under 18 år anføres navn på faderen/moderen/værgen Udenlandsk adresse Fornavn(e) Karen Efternavn Christensen. En underretning kan være den lille ting, der gør den store forskel for et barn eller en ung. Hvad er en underretning og hvad er formålet med at underrette? En underretning skal forstås som en besked til kommunen, som du kan give via brev, mail, telefonopkald eller ved personligt fremmøde Reglerne står i servicelovens § 152-154. En underretning har ingen formkrav. Det betyder, at en borger kan underrette både mundtligt og skriftligt. Henvendelsens indhold, herunder om der er bekymrende oplysninger om et barn, er afgørende for, om kommunen skal behandle sagen efter reglerne om underretning

Underretningsplig

Underretning vedr. børn og unge efter Servicelovens § 153

Underretning til Familieafdelingen Underretningspligten fremgår af Servicelovens § 153 og § 154: Ifølge § 153 gælder det for offentligt ansatte og enkelte andre grupper (fx privatpraktiserende læger), at de skal underrette kommunen, hvis de under udøvelse af deres arbejde får kendskab til eller grund til at antage, at En underretning godt være anonym, men vi opfordrer til, at du ikke ønsker at være anonym, da det kan vanskeliggøre det videre arbejde, og dermed mulighederne for at hjælpe barnet. Servicelovens § 154 stk. 1: Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra. Ifølge Servicelovens § 154 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når underretning ved grund til at antage, at der er behov for særlig støtte (§ 153). Forældre bør orienteres (forsøg samtykke) 5. tilbagemelding til den, der har underrettet (§ 153) underretninger efter §§ 152-154 med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen skal foretage central registrering af underretningerne med henblik på at understøtte tilrettelæggelsen af indsatsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning efte

Reglerne om underretningspligt efter servicelovens §§ 153 og 154 har sam-menhæng med at det efter § 11 påhviler kommunen at yde forældremyndig-hedsindehaveren eller andre der sørger for et barn eller en ung, rådgivning med henblik på løsning af vanskeligheder i familien, og at det efter § 50 påhvi Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan ved en underretning efter § 153 orientere den, der foretog underretningen, om, hvilken type foranstaltning den har iværksat, og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som den pågældende under udøvelse af hvervet eller tjenesten kan yde barnet eller den unge Offentligt ansattes skærpede underretningspligt over for kommunen (servicelovens § 153) Beskrivelse. Lovgrundlag. Offentlig ansatte har efter serviceloven § 153 pligt til at underrette kommunen hvis de i under udøvelsen af deres arbejde, får kendskab til eller grund til at antag Reglerne står i servicelovens § 152-154. En underretning har ingen formkrav. Det betyder, at en borger kan underrette både mundtligt og skriftligt. Henvendelsens indhold, herunder om der er bekymrende oplysninger om et barn, er afgørende for, om kommunen skal behandle sagen efter reglerne om underretning Du kan også sende en mail til underretning@toender.dk. Læs mere på borger.dk om støtte til børn og unge med særlige behov. Hvis du ønsker at indgive en anonym underretning Hvis du ønsker at indgive en anonym underretning, kan du bruge den digitale blanket anonym underretning

Underretning af politiet om erhvervsmæssig droneflyvning i bymæssigt område skal ske senest 24 timer før flyvningen påbegyndes. Politiet kan annullere en anmeldt droneflyvning når dette, ud fra en konkret politioperativ vurdering Underretning om børn i mistrivsel Hvis du er bekymret for et barn, skal du underrette kommunen. Har du mistanke om vold og børn der mistrives, skal du underrette kommunen. Du kan lave underretningen anonymt, hvis du foretrækker dette. Alle underretninger behandles indenfor 24 timer efter modtagelse alle ugens dage Antallet af børn, hvor kommunen modtog mere end én underretning, steg fra 20.600 børn i 2016 til 23.600.børn i 2017, hvilket er en stigning på 14 pct. Generelt er stigningen i børn med flere underretninger større for drenge end for piger, og stigningen er størst for drenge i aldersgruppen 14-17 år Det er vigtigt at reagere, så barnet eller den unge ikke bliver fastlåst i en ulykkelig situation. Underretningspligten er lovbestemt efter Servicelovens §§ 154 og 155. Hvis man overvejer at indgive en underretning, er det vigtigt at man konkret beskriver, hvorfor man er bekymret for barnet Servicelovens § 154: Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes En underretning er en henvendelse til relevant offentlig myndighed, der indeholder bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling..

Underretning af udenlandske kandidater.. 72 6.3.6. Anmodning om fritagelse for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. 72 6.3.7. Bemyndigelse af en forening eller vælger(e) til at ansøge om og modtage partistøtte på 154 9.6.2. Regionsvalgbestyrelsens. Bekræftelse af underretning efter servicelovens § 154 [BU 877] 27.24.45 27.25.12 G01 G01 Bemærkninger til oplysninger i førtidspensionsskema [FT 017] 32.03.16 G0 Konkursdekret Skifterettens træffer afgørelse om, hvorvidt en skyldner skal tages under konkursbehandling. Såfremt der afsiges konkursdekret, kan skyldneren ikke længere råde over sine aktiver I medfør af § 154, stk. 1, gives meddelelser fra retten på den måde, som rettens formand bestemmer, medmindre loven indeholder anden forskrift. Det er anført i betænkning nr. 1202/1990 om forkyndelse, at § 154, stk. 1, i praksis indebærer en betydelig begrænsning af hovedreglen i retsplejelovens § 153, stk. 1

 1. § 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.
 2. § 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side Hvad enten en underretning foretages mundtligt eller skriftligt, skal den gerne indeholde så mange oplysninger som muligt
 3. isteri-et definerer en underretning i en allerede verserende sag. Social-, Børne- og Integrations
 4. Bestil tid til Borgerservice - Så er der tid til alt det andet

Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter

En underretning ikke er en angivelse, men en bekymring placeret til rette sted. Underretningen kan foretages anonymt. Tvivlen altid bør komme barnet til gode. Ifølge Serviceloven har alle pligt til at reagere ved mistanke om børn, der mistrives Servicelovens § 154: Den, der får kendskab til, at et barn el-ler en ung under 18 år fra for Af hensyn til ensartethed, gennemsigtighed og retssikkerhed bør der indføres procedureregler for den udvidede brug af afgørelser vedrørende bindende oplysninger og for underretning af toldmyndighederne om, at vedtagelsen af afgørelser om bindende oplysninger suspenderes for varer, for hvilke der ikke kan gives garanti for en korrekt og. For unge > 15 år gælder, at den unge selv kan give samtykke til undersøgelse og samtale, men forældrene skal som udgangspunkt informeres. Under særlige forudsætninger kan der ske underretning uden samtykke over for kommunen efter lov om social service, jf. § 153 om fagpersoners underretningspligt og § 154 om borgeres underretningspligt En sådan behandling bør under alle omstændigheder være omfattet af de fornødne garantier, herunder specifik underretning af den registrerede og retten til menneskelig indgriben, til at fremkomme med synspunkter, til at få en forklaring på den afgørelse, der er truffet efter en sådan evaluering, og til at bestride afgørelsen Underretning. Hvad siger loven? Lov om social service; §154 - Underretningspligt. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres sideudsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets.

Brydtavsheden.dk - UNDERRETNING

skal de sociale myndigheder kontaktes: I henhold til §154 i Lov om social service (LBK 1096 af 21/9/2010) har: Den, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side ud-sættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed elle Men usikkerheden om underretning og tavshedspligt er enorm stor. Angsten for at overskride sin tavshedspligt eller at gå videre med en kritik som ikke holder, kan få lærere til at skubbe ideen om indgriben fra sig. - Nogle føler, at de angiver forældrene, men det er ikke at angive nogen. Det er tværtimod at tage ansvaret for hinanden.

Du kan indgive en anonym underretning ved at ringe eller skrive til Familieafdelingens Frontteam. Ringer du til os og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning. Ønsker du at indgive en skriftlig underretning og være anonym, må dit navn ikke fremgå af mail eller brev Som sagt kan en underretning om problemer hos dine børn være præget af fordomme, sladder eller upræcise og muligvis krænkende gisninger om familiens forhold. På denne baggrund kan det være fristende helt at afvise enhver diskussion af dens indhold med myndighederne. § 154. Den, der. «Da intet menneske kunne være vitne til, at Gud skapte verden, så kan heller ingen med egen erfaring gi oss noen underretning derom, og vi ville altså ikke kunne vite hvordan det er gått til ved skapelsen, dersom ikke Gud selv hadde kunngjort oss det.» Dette er selvfølgelig en bok som er skrevet på gotisk så jeg har tydet teksten I det følgende gives en kort beskrivelse af udvalgte dele af lovgivningen i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien. Hvis du vil vide mere om lovgivningen på området, er du altid velkommen til at henvende dig til Lev Uden Volds juridiske rådgivning på tlf. 31 18 44 41 eller på e-mail til at@levudenvold.dk

Ledsagerordningen er til for at øge borgerens muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ledsagelsens formål er, at brugerne af ordningen, på eget initiativ, kommer ud og deltager i aktiviteter efter egne ønsker The latest Tweets from Uffe Poulsen (@uffe1974). Physicist with a passion for science, higher education and AaB. Father of three. Brabrand, Denmar View Cathrine Møller Petersen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Cathrine has 6 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Cathrine's connections and jobs at similar companies Den 16. juni samme år udstedtes en Underretning for Søfarende i Havet omkring Grønland, ifølge hvilken samtlige de til Grønland hørende kyster og øer, derunder også Østkysten, som indtil da for størstedelens vedkommende havde været frit tilgængelig, blev lukket for besejling af danske og fremmede skibe, med mindre regeringen gav. Servicelovens § 154 - Almindelig underretningspligt 16 I alt 212 Underretningerne efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 1 er indkommet fra følgende steder: Sted Antal Skole 46 SFO, Klub, institution 27 Politi 23 Sundhedsvæsnet 47 Øvrige kommunale instanser 8 Statsforvaltning 6 SSP 2 PPR 2 Øvrige private 21 I alt 18

Hvis du som borger får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år udsættes for forhold, som er til fare for barnet eller den unges udvikling og sundhed, herunder vanrøgt, nedværdigende behandling, vold, mishandling, seksuelle overgreb omskæring m.v. har du i henhold til Servicelovens § 154 pligt til at underrette Kerteminde Kommune § 154. Kendskab til vanrøgt, sundhed eller udvikling i fare hos < 18 år, pligt til underrette kommunen Undersøgelser §51. Afgøre om alvorlig skade på sundhed ell. udvikling kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndigheds- underretning Socialforvaltning. Efter Lov om Social service § 154 har alle, der får kendskab til at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb mv., eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i skal have en kopi af underretning, med mindre der er særlige. Når man bor tæt sammen i et byområde, som de fleste gør i Greve Kommune, kan det ikke undgås, at vi kommer til at genere hinanden lidt ind i mellem Principafgørelsen fastslår . En adoption må kun bevilges, hvis det er bedst for den, der ønskes adopteret. Som en del af denne vurdering, stilles der efter praksis som udgangspunkt krav om en aldersforskel på minimum 14 år mellem adoptanten og den, der adopteres

FynBus J.nr. 201612-15750 Udbud af FR2 - Specialkørsel i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommune _____ December 2016 Indkaldelse til møde i arbejdsgruppen om SIRs rapport den 11. marts 2014 . 36 Det kan være svært for dem at se barnet rigtigt, især hvis man udelukkende bruger de såkaldt almindelige børn at spejle dem i. Straks er der røde lamper der ringer, og i stedet for at forsøge, at forstå dette barn eller spørge (og tror på) forældrene, så vælger mange at lave en underretning til kommunen The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR) will take effect on 25 May 2018. Unfortunately, Brussels has not provided a clear overview of the 99 articles and 173 recitals Skal du bygge nyt, bygge om eller på anden måde ændre på din ejendom, er det en god idé at undersøge, om en lokalplan rummer særlige bestemmelser om din ejendom

Offentligt ansattes skærpede underretningspligt over for

Silkeborgkommune.dk - og Silkeborg.dk - er kommunens officielle hjemmeside. Her finder du information, tilbud og services til borgere og erhvervsli

Underretninger om børn og unge — Ankestyrelse

Mit liv - Nneling: Serviceloven: Underretning

 1. Mobning og mistrivsel Foraeldreraadgivninge
 2. Pligt til at underrette - Folkeskolen
 3. Underretningspligt - Norddjurs kommun

populær: