Home

Partikelforurening københavn

Det kommer næppe bag på nogen, at luftforureningen ved de centrale færdselsårer i hovedstadsområdet og andre større byer er højere end på små veje i samme område København (H.C. Andersens Boulevard) og andre målestationer. Det viste sig endvidere, at >95% af partiklerne var UFP med en diameter under 100 nm, og at det særligt var de meget fine partikler med en størrelse fra 10-50 nm, som forekom i langt højere antal i lufthavnen. UFP anses for at være de mest sundhedsskadelige (10) Vi ønsker ikke at forbyde brændeovne i København, men vil i stedet arbejde for at få flere parker, sansehaver og grønne oaser i byen. København skal være en by med grønne åndehuller i alle bydele. Jo flere grønne områder, der er i byen, des mere af den skadelige partikelforurening kan der blive absorberet til glæde for københavnerne Partikelforurening Luftforurening med partikler i byområder giver anledning til alvorlige sundhedseffekter. Det gælder både langtidseffekter som cancer og hjertekar sygdomme og akutte effekter, fx allergi eller irritation af øjne, næse eller hals

Partikelforurening er den del af luftforureningen, der udgøres af partikler. Partikler er i denne sammenhæng små mængder af fast eller flydende stof, der svæver i luften . [1] Størrelsesmæssigt varierer partiklerne fra mindre end 0,03 mikrometer, kaldet nanopartikler, og til mere end 2,5 mikrometer, kaldet grove partikler Målestokke for partikelforurening: Svævestøv, PM 10, PM 2.5. Hvad angår spørgsmålet om partiklernes oprindelse, så kommer de nærmere detaljer kommer an på, hvilke størrelser af partikler man betragter: Svævestøv, også benævnt som TSP. Tidligere - frem til år 2000 - målte man normalt koncentrationen af svævestøv (TSP) - det vil. Partikelforurening opstår, når luften er fyldt med skadelige partikler. Det kan give alvorlige skader på helbredet, og medføre dødsfald. Hvor skadelig partikelforureningen er, afhænger i høj grad af partiklerne størrelse. Luftforurening. Når partikler og gasser optræder i unaturligt store og skadelige mængder, kaldes det luftforurening SE DOKUMENTATION her ( eksternt link) . Af rapporten fremgår det, at 540 personer mister livet for tidligt grundet luftforureningen i de to kommuner. Cirka 70 af de for tidlige dødsfald skyldes forurening, der kommer fra de to kommuner, mens de resterende cirka 470 dødsfald forårsages af forurening, der kommer ind i København fra resten af Danmark og verden Mens samarbejdsorganisationen OECD i sin økonomiske årsrapport 2012 for Danmark lister København til at være hårdere belastet af partikelforurening end f.eks. Rom og Barcelona, så tegner Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny, teknisk rapport et noget andet billede af luftforureningen med fine partikler (PM2.5) i Danmark

Nyt digitalt kort: Tjek luftforureningen hvor du bor Miljø D

  1. »Hvis man vælger en 'grønne rute' igennem København sammenlignet med den korteste rute langs trafikerede gader, kan man reducere sin udsættelse for luftforurening med op mod en tredjedel«, siger professoren. Luftpartikler flyver langt. Det er især de små partikler, der er farlige for helbreddet, og dem kan danskerne ikke gardere sig.
  2. 1.2.2 Eksponering for ultrafine partikler fra trafikken i København 8 1.2.3 PAH i ude- og indeluft 9 1.3 KARAKTERISERING AF PARTIKELFORURENINGEN 9 1.3.1 Partikelforurening fra trafikken 10 1.3.2 Partikler fra brændeovne 11 1.3.3 Målinger af luftforurening i et kvarter med brændeovne 12 1.3.4 Udsættelse for partikelforurening 1
  3. I overvågningsprogrammet beregnes luftkvaliteten også på 98 gader i København ud fra talt trafik, hvor der beregnes 11 overskridelser på nogle af mest trafikerede gader i København for år 2014. Læs mere om Luften på din vej under hjemmesidens menupunkt Om data
  4. Myldretid på H.C. Andersens Boulevard i København 40.000 50- 60.000 Have i stille villakvarter i udkanten af København 2- 5.000 •Bagageportører udsættes for meget høje niveauer af ultrafine partikler fra fly og grej. I dag er mistanke om, at det også gælder fuel-chauffører (motor-afgasning)

- Dr.dk og Kaare Press-Kristensen har målt forurening flere steder i København. - Målingerne er foretaget med en P-Trak (Model 8525 Ultrafine Particle Counter), der primært måler særlig sundhedsskadelige ultrafine sodpartikler fra dieseludstødning Partikelforurening i Kastrup fire gange værre end indre by Medarbejderne i Københavns Lufthavn indånder fire gange så mange farlige partikler, som hvis de stod hele dagen på H.C. Andersens Boulevard i København, viser ny undersøgelse I september og halvdelen af oktober vil 500 borgere i København måle indholdet af partikler i luften. De borgere, der har meldt sig til projektet, har fået en iSPEX add on til at sætte på telefonen. iSPEX er en metode til at måle partikler (aerosoler) i luften samtidig med, at borgerne involveres i produktion af data om partikelforurening. Jensen et al. anvender i nærværende rapport i forbindelse med sundhedsvurdering af PM 2.5 måleresultater for København de senest tilgængelige dosis-responssammenhænge dvs. resultaterne fra den opdaterede undersøgelse af Pope et al. (2002). 6.2 Partikelforurening og luftvejssymptomer hos småbørn. Børn, astma og allerg Tal om graden af partikelforurening i København stammer fra satellitmålinger. OECD indrømmer, at tallene kan rammer ved siden af med 25 procent - eller mere. Af Marc Prosser 1. feb 2012 kl. 06:11

Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger Partikelprojektet er det seneste i en række projekter, der siden det første startede i 2002, har leveret spændende nye resultater om den luftbårne partikelforurening i Danmark. Målingerne blev foretaget ved de danske luftmålestationer, som drives af AU

En del af dem stammer fra udeluften, som i København og mange andre storbyer er forurenet af bilers udstødningsgasser. Men nu viser en undersøgelse fra Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), at trafikken og andre udendørs forureningskilder kun har lille betydning for partikelforureningen i københavnske boliger København er hårdest ramt, når det kommer til luftforurening. Ældre dieselbilers forurenende udstødning sætter dagligt københavneres helbred på spil, når de cykler gennem byen Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn I 2010 viste målinger foretaget af Nationalt Center for Miljø og Energi høje koncentrationer af ultrafine partikler i Københavns Lufthavn, Kastrup (CPH), især udendørs på forpladsen, hvor flyene holder parkeret ved gaten Hver eneste dag cykler, løber og går tusindvis af københavnere lange ture ved søerne i København. Men på Øster Søgade langs søerne er trafikken så heftig, at forureningen tilsyneladende kan påvirke vores helbred i løbet af få timer, viser ny forskning København er en pulserende storby, hvor over en halv million mennesker lever og færdes dagligt. Vi skal kunne bevæge os frit, uden at være nervøse for at trække vejret i vores by. Støj og partikelforurening skal ikke forringe københavnernes livskvalitet og helbred

Det viser tal fra OECD, der har sammenlignet omfanget af partikelforurening fra eksempelvis dieselbiler og brændeovne i 73 storbyer verden over. Ifølge OECD's opgørelse, der baserer sig på tal fra 2008, placerer København sig nogenlunde midt i forurenings-feltet - foran adskillige amerikanske og sydeuropæiske storbyer Desuden vil andre kommuner i landet fremover få mulighed for at indføre lignende miljøzoner til at beskytte borgerne mod partikelforurening fra trafikken. Begge muligheder kan iværksættes, hvis det kan dokumenteres, at grænseværdierne for partikler overskrides i kommunerne. Et tredje element i lovforslaget er en skærpet håndhævelse København/Frederiksberg bidrager væsentligt til dette. Bidraget fra trafikken er størst for den tunge trafik og varebiler per kørt km. Emissionen (udslippet) målt som antal af partikler stammer helt overvejende fra dieseltrafikken. Der er omkring 5.000 brændeovne og kedler i Frederiksberg Kommune pe med udgangspunkt i undersøgelser fra København. Helbredseffekter i form af for tidlige dødsfald som følge af al luftforurening i Roskilde Kom-mune, og de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet hermed beskri-ves med udgangspunkt i modelberegninger. Baggrund for projektet er at partikelforurening fra alle kilder i Danmark o

Levende ild er for de fleste af os forbundet med hygge og romantik. Men den knitrende ild i brændeovnen skaber desværre ikke kun en romantisk stemning, men også en stor portion partikelforurening, som også er sundhedsskadelig. Af al den partikelforurening vi udleder, står brændeovne faktisk for hele 71 procent I høringssvaret gør kommunen opmærksom på, at brændeovne bidrager med 66 procent af den samlede danske udledning af fine partikler og er derved den største danske kilde til sundhedsskadelig partikelforurening: - I København er den lokale emission fra brændeovne årsag til cirka 10 for tidlige dødsfald om året Udendørs partikelforurening er meget sundhedsskadelig. Den kan medfører både sygdomme og helbredsskader, både i længere og kortere tid. Der er mistanke og viden om, at luftforurening fra partikler medfører en række alvorlige helbredsskader: Død på grund af luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomm

Hvad vil partierne gøre ved luftforurening i København? - minb

Menneskeskabt luftforurening er direkte årsag til, at 2,5 millioner mennesker dør hvert år, vurderer forskere i ny undersøgelse København samfundet 32 mio. kr. årligt for hvert for tidligt dødsfald. 2 Der er derfor en god økonomisk grund til at reducere luftforureningen fra kilder i og udenfor København. 2. Luftforurening i København Rapporten fra DCE viser, at hovedparten af luftforureningen med partikler, (ca. 95 %) stammer fra kilder udenfor byen. Det e

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 0 200 400 600 800 1.000 1972 1980 1986 1992 1998 2004 2010 201 Partikelforurening er årsag til omkring 500 tidlige dødsfald i København hvert år og hertil mange år med sygdom. Det er i dag en langt større dødsårsag end fx trafikulykker (ca. 10 om året). Partikelforurening forårsager hovedsageligt kræft, hjertekarsygdomme og lungesygdomme Blandt en af storsynderne for den såkaldte partikelforurening nævnes røg fra brændeovne. Partikelforurening dækker over, at luften er fyldt med skadelige partikler. For at eksemplificere: I København er der cirka 16.000 brændeovne. I en kommune med knap 600.000 indbyggere er det dog et begrænset antal Det har vist sig, at områder med mange brændeovne på stille vinterdage kan have nogenlunde samme partikelforurening som stærkt trafikerede gader i København. Udendørs luftforurening skyldes især trafik og brændeovn kant, at partikelforurening er ansvarlig for 2/3 del af tabene. De estimerede to millioner årlige tab af sunde leveår i 26 eu-ropæiske lande fordelt på sygdomme. Hjerte-kar-sygdomme dominerer med 60 procent af tabene, og de luftvejsrelaterede tab (astma og allergi, lungekræft, infektioner og symptomer i luftvej

Den største kilde til partikelforurening i Danmark skyldes i dag partikler som udledes i de øvrige dele af Europa, og transporteres med vinden til Danmark (Ellermann et al. 2014). Herudover bidrager især trafikken (såsom biler og skibstransport) og opvarmning af boliger (brændeovne) til den lokale partikelforurening Effekt for partikelforurening af miljøzoner Perspektivering • Geografisk udvidelse af miljøzone i København (til kommunegrænse 1.11.2009, til ring 3 kræver lovændring) • Miljøzoneloven åbner mulighed for krav til varebiler fastsat af Miljøministeren • Miljøzoner burde inddrage krav til NOx emission for at reducere antal.

Partikelforurening - envs

Miljøpunkt Indre By og Miljøpunkt Nørrebro har målt og konstateret ekstrem høje udledninger af ultrafine partikler fra Movia-busser på flere buslinjer i København. Partikelforurening fra ultrafine partikler er den største miljøbetingede sygdoms- og dødsårsag, der er i København Da jeg (journalisten på denne artikel) var gravid med mit yngste barn, cyklede jeg hver dag tværs gennem det mest trafikale København til og fra arbejde. En tur på samlet 1,5 time - og jeg. 9 Forord Københavns Kommunes Miljøkontrol har anmodet DMU om udarbejdelse af en rapport om status for luftforureningen med partikler i København. Miljøkontrollen ønskede endvidere en vurdering af eksisterende viden på området, bl.a. om de kemisk/fysiske egenskaber af partikler, de væsentligste kilder samt sundhedsmæssige aspekter af denne type luftforurening Dieselbiler og regionaltog på Nørreport er blandt de største syndere, når det kommer til partikelforurening i København. Gratisavisen Urban har målt antallet af ultrafine partikler på udvalgte steder i byen

Partikelforurening - Wikipedia, den frie encyklopæd

• Aarhus Universitet, DCE, vurderer, at partikelforurening fra brændeovne og pejseindsatse årligt medfører tilfælde af luftvejslidelser som astma og kronisk bronkitis og forårsager ca. 400 for tidlige dødsfald i Danmark. Antal for tidlige dødsfald totalt for al luftforurening i Danmark er beregnet til 3.200 (2017-data) før 2000 valgfrit enten udskiftes til en ny ovn med mindre partikelforurening eller ildstedet lukkes. Visse typer af ovne, som f.eks. kakkelovne og antikke ovne und-tages ordningen. Initiativet foreslås at træde i kraft fra 2020. 46 mio. kroner til at skrotte g Skrotningsordning for ældre brændeovn - Normalt siger man, at den grænseoverskridende forurening faktisk er større i Sydeuropa end heroppe nordpå, så det kommer bag på mig, at København ligger over Middelhavsområdet, siger han og fortsætter: Ifølge Københavns Kommune er partikelforurening skyld i 500 for tidlige dødsfald i kommunen hvert år Indeklimaet kan også være belastet med partikelforurening. Væsentlige kilder i indeklimaet i forhold til partikelforurening er cigaretrygning, stearinlys og mados. Brændefyring kan føre til øget luftforurening i luften indendørs. Gode råd til et godt indeklima. luft ud og sørg for gennemtræk 2x5 minutter hver da

I meget trafikerede områder af København overskrider luftforureningen det maksimale niveau, der er fastsat af EU. Med den nye EU-dom kan utilfredse borgere i disse områder gå til de retslige instanser og kræve en handlingsplan mod forureningen Fine partikler farligst. Mange var dog skeptiske over for sammenhængen, indtil den anden amerikanske undersøgelse i 1995 blev offentliggjort. Den fulgte gennem syv år mere end 550.000 voksne fra 151 amerikanske byområder og viste, at en øget dødelighed pga. hjerte-lungesygdomme og lungekræft hang sammen med niveauet af partikelforurening I september 2016 målte Miljøpunkt 21 en partikelforurening på Bilfri søndag i København som var 10 gange lavere end normalt. Linje 5A kunne ikke måles indenfor måleapparatets øvre grænse på 500.000 partikler pr. cm3, da busserne ikke har partikelfilter Tidligere har konkrete målinger i København vist, at vi mennesker får hele 95 % af vores påvirkning af luftforurening inden døre og under transport, mens vi generelt kun får 5% af påvirkningen, når vi bevæger os udendørs. DAPO er i dialog med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi om disse resultater

København er hårdt belastet af partikelforurening fra bilerne. Den tunge trafik med dieselbiler (lastbiler og busser) er skyld i 50% af partikelforureningen, selvom de kun udgør 8,6% af den samlede trafikmængde i København. København har store problemer med at leve op til de fælles EU-målsætninger på miljøområdet Grundet mangelfuld indsats har regeringen netop indberettet til EU, at Danmark ikke kan opfylde vores FN og EU-forpligtelser (Göteborg-protokollen og National Emission Ceilings direktivet) til at reducere skadelig luftforurening. Årsagen er partikelforurening fra brænderøg og landbrugets ammoniakforurening

Hvorfra kommer partikler - Institut for Miljøvidenska

I Københavns Kommunes har vi besluttet af træde ind i et samarbejde med Google om måling af luftforureningen på gadeniveau i København. Google har i forvejen en bil kørende rundt i hovedstaden for at levere billeder til Google Maps, og nu er der så tilføjet en tragt oven på bilen, som skal måle luf Over 100.000 borgere i København sorterer allerede deres madaffald, så det kan omdannes til biogas og gødning. Planen er, at i alt 255.000 borgere skal være en del af ordningen, men det er en plan præget af begyndervanskeligheder

målt på Jagtvej i København. Af figuren fremgår den vigtige pointe, at man på ingen måde kan sætte lighedstegn mel-lem koncentrationen af NO X og kon-centrationen af NO 2. Årsagen er ozonen bliver »spist op«, når NO X-niveauerne er høje. De foretagne beregninger tager hen-syn til disse forhold. OML-modellen indeholder en facilitet. Hvor er vi dog med et København, som nedskriver sine ambitioner for de kreative vækstlag i en tid, hvor uddannelse er under pres i hele landet og hvor den kreative sektor i øvrigt vokser kraftigt? Der er investeret mere end 300 MIO DKK i en uddannelsesmodel, som er unik i Danmark - og nu risikerer vi at 17 års arbejde for frihed til. For det tredje handler debatten om luftforurening oftest om partikler, selvom det især er kvælstofilter - altså NOx'er - som er sundhedsskadelig. Hvor målinger i København viser, at man her overholder EU's grænseværdier for partikelforurening, så overskrides grænseværdierne for NOx'er på flere strækninger Jer synes dog der mangler at blive påpeget at det er svindel og humbug. Du kan godt rejse fra Aalborg til København for 50 kroner men du kan også snyde i skat, sygemelde dig når du er rask, lave forsikringssvindel eller begå anden form for socialt bedrageri. Det er let, bliver ikke opdaget, en god forretning og utrolig uselt Forord Undersøgelsen handler om miljøzonen i København og Frederiksberg kommuner. I øjeblikket omfatter miljøzonen alene tunge køretøjer. Det overvejes at ændre miljøzonen til også at omfatte luftemissionskrav for person-og varebiler, med det formål at reducere luftemissionerne af NO x og partikler i København og Frederiksberg

Indbydelse til ph.d.-forsvar om partikelforurening i boliger Mandag 19. maj 2014 kl. 14.00 på Aalborg Universitet København i Auditoriet (Lokale 1.008), A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København. Michal Proctor Spilak forsvarer sin ph.d.-afhandling om mulighederne for at reducere eksponeringen for luftbårne partikler i boliger samt partikler og. Tallet for partikelforurening i København blev i 2015 målt til 29 mikrogram pr. kubikmeter. De tyske 2017-målinger viser, at kun Stuttgart med 35 mikrogram ligger over dette niveau. De tyske 2017-målinger viser, at kun Stuttgart med 35 mikrogram ligger over dette niveau Global markedsleder i renovering af skadet teknisk udstyr. AREPA er, hvor du har brug for os - vi giver dig en komplet og professionel løsning ved udbedring af din skade Over fem hundrede kulturarrangører i København kæmper lige nu imod en kommunal forskrift, der vil slukke for musikken og kulturen i byen. Forskriften opsætter urealistiske betingelser for musik og kultur i Københavns byrum. Hvis ikke musik og kultur skal kvæles i København, skal vi sige højt og tydeligt stop til politikerne på rådhuset

Hvad er partikelforurening? Lungeforeninge

København har været en fantastisk partner i det her projekt. Deres åbenhed har betydet, at vi på kort tid har kunnet transformere vores ideer til konkrete IoT-projekter, der er i brug i dag. Nu vil vi sammen med TDC Erhverv sikre, at andre danske byer kan være del af denne rejse imod en smartere by til gavn for miljøet og bylivet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker, formidler og uddanner, og bidrager dermed til at udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark 6 Vurdering af sundhedseffekter af partikelforurening i Københavns Kommune ( indbyggere) baseret på 25 µg/m 3 PM 10 og 18 µg/m 3 PM 2.5 Langtidseffekter i antal per år CAFE ExternE Tabte leveår Total dødelighed for tidlig død 511 Børnedødelighed 2 Nye tilfælde af kronisk bronkitis hos voksne Død af lungekræft 49 CAFE er EU og WHO model; ExternE er en økonomisk model Alle. AIRbyNATURE løser indeklimaproblemer som fugt og skimmelsvamp, men afhjælper også i forhold til radon problemer samt partikelforurening fra pejse, brændeovne mv. Året rundt - uden vedligeholdelse og hver eneste gang solen skinner blot en lille smule, sender AIRbyNATURE gratis, varm, tør og frisk luft ind i bygningen, og presser fugten ud

Læs også Skærpede krav til køretøjer, der fragter varer ind i København Udleder lige så meget CO2 som 33.000 københavnere Ifølge kommunen står byggepladsers arbejdsmaskiner - de såkaldte ikke-vejgående maskiner - for omkring 15 procent af den samlede lokale partikelforurening på landsplan Det er sundhedsskadeligt at lufte ud i lejligheder nær trafikerede veje, viser ny undersøgelse. Åbn ikke vinduerne ud til gaden, lyder advarslen. Normalt lufter man ud for at få en bedre og sundere luft ind i stuen. Men hvis man bor mindre end 50 meter fra en stærkt trafikkeret vej sker det. Den gennemsnitlige koncentration af denne såkaldte PM2.5 fraktion ligger på ca. 31 µg/m3 på nogle af de meste trafikerede veje i København, mens baggrundskoncentrationen ligger på omkring 15 µg/m3 (Jensen et al., 2005; Plejdrup, 2007)

Af Thomas Frederiksen thof@minby.dk Skibe: Et nyt landstrømsanlæg etableres i disse dage i Kristianssand i Norge. Landstrøm har gennem mange år været på ønskelisten i København, da krydstogtsskibene udleder en hel del partikelforurening, når de ligger til kaj Partikelforurening i luften. Du skal være logget ind for at se denne side. Log på med Uni-Login. Gyldendal - Klareboderne 5 - 1001 København K - tlf. 33 75 55 6 Rejser man med tog fra København til Kalundborg eller fra København til Aarhus i de travle perioder fredag og søndag, er der gode chancer for, at luften i togkupeen indeholder så mange sundhedsskadelige sodpartikler, at det svarer til at sidde i en gammeldags rygekupé København (DCE, 2015 & 2017) •De kun 16.000 brændeovne i København forurener lige så meget med fine partikler i en fyringssæson som al biltrafik i København forurener på et helt år (koster 200 mio. kr årligt). •Brændeovne dækker under 0,5 % af energiforbruget i byen, men udleder 30 % af de fine partikler (PM 2,5) 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk I alle meddelelser til Radiometer bedes du medtage din e-mailadresse, webstedsadressen, mobilapplikationen og/eller det specifikke Radiometer-produkt, som du tilvejebragte personoplysninger for (f.eks., Radiometer.com), og en detaljeret forklaring på din anmodning

Meget af Københavns luftforurening er blæst herop fra Europas

Et studie fra 2013 af sammenhængen mellem partikelforurening og lungekræft fandt (eftersigende, jeg har ikke adgang til artiklen men kun til resuméet på Videnskab.dk) at selv små stigninger i partikelforurening giver øget risiko for lungekræft Københavnere udsættes for værre partikelforurening end folk i eksempelvis Los Angeles og Rom, viser OECD-tal. Københavnernes luftveje udsættes for et større bombardement af dødelige. Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse. 2017. 1787 København V. Konsulent. Eva Hjermitslev 33 77 33 77 evhj@di.dk. Nyhedsbrev. Tilmeld.

Danmark ligger 7. lavest på EU-landeliste over partikelforurening

For hver fem mikrogram per kubikmeter partikelforurening af typen PM 2,5, man bliver udsat for årligt, viste lunger i undersøgelsen en nedsat funktion svarende til to års ældelse. 300.000. København stiller minimumskrav om Euronorm 6-busser eller eftermontering af filter. Vi kan i BR-indstillingen fra 15. december læse, at Økonomiforvaltningens vurdering er, at markedet ikke er modent til Euro 6-busser. Samtidig kan vi se, at andre nordiske og europæiske byer har langt højere standarder end vi har og busmarkedet er. Ikke desto mindre demonstrerer Mattias Sonne Hansen flot, at han mestrer at balancere teori og praksis specielt ved at belyse problemstillingen fra flere vinkler som eks. ved sammenhold af interview, forsøg og målinger, sammenhold af data fra andre områder med partikelforurening samt endelig forfatterens kritiske refleksion. De store, trafikerede veje i København er mere sundhedsskadelige end en øde landevej i Jylland. De partikler, der udledes nær jorden i lav højde, genererer lokal forurening. Partikler fra kraftværker udledes højere oppe og genererer ikke en forurening, som vi mærker, men de bidrager til den generelle baggrundsforurening i Europa Sigende for al lignende rapportering indeholder rapporten, som handler om forurening fra trafikken i København, ikke et ord om togtrafik, ligesom der heller ikke er målt i nærheden af jernbanen. Togtrafikken kan i perioden heller ikke bryste sig af nogen af de forbedringer der tales om, og miljøzonen gælder som sagt ikke for togtrafikken

Ny forskning: Tusindvis af danskere dør årligt af luftforurenin

Derfor satte forbrugermagasinet Kontant torsdag aften fokus på partikelforurening og så, hvordan forureningen når ind på børneværelset, når vi laver mad, tænder stearinlys eller tænder op i brændeovnen. Ifølge professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet er det særligt børn, som er udsatte I juni 2010 blev loven ændret omkring miljøzoner i Danmark, der betyder, at andre kommuner i landet fremover har fået mulighed for at indføre miljøzoner til at beskytte borgerne mod partikelforurening fra trafikken. Det kræver dog, at det dokumenteres, at grænseværdierne for partikler overskrides i en given kommune de veje i København på 300-500 for tidlige dødsfald SÆRLIGT SKADELIGE SODPARTIKLER Tabel 2: For tidlige dødsfald i København pga. partikelforurening fra forskellige kilder. Til sammenligning er vist antallet af trafikdrab i København. Kilde: Institut for Folkesundhed og Det Nationale Center for Miljø og Energi, 2013 partikelforurening i København I 2017 har der været 2 sager vedr. røg- og lugtgener Ingen af disse har dog ført til påbud/forbud (Københavns Kommune) 8 En fjerdedel af den samlede partikelforurening i en bolig kommer fra udendørs luftforurening. Tre fjerdedele stammer fra beboerne selv i en ikke-ryger-bolig, viser en undersøgelse af københavnske boliger. I de boliger, hvor der tændes stearinlys, er det klart den største kilde til partikelforening af luften

Digitalt Danmarkskort over luftforureningen - DC

DR måler forureningen i København: Denne gade er værst

Partikelforurening i Kastrup fire gange værre end indre by

Borgerne måler partikelforurening i København - mst

Brændeovne står for en stor del af den partikelforurening, der udledes fra Danmark. Foto: Michala Dieckmann I efteråret 2018 præsenteret regeringen efter planen sit udspil til en ny klimaplan for Danmark, og den kan meget vel komme til at indeholde forslag, der skal begrænse partikeludledningen fra brændeovne Danske børn og voksnes sygelighed kunne nedsættes, hvis luften i danske storbyer var mindre forurenet med bl.a. små partikler, vurderer Miljøstyrelsen. Men vi ved stadig for lidt om, hvordan partikelforurening og sundhed hænger sammen, siger seniorforsker brændeovne i gennemsnit forurener op til 3 gange mere end en ny brændeovn. Endvidere kan partikelforurening fra brændefyring være sundhedsskadelig som al anden partikelforurening og være til gene for naboer. Det forventes, at informationskampagnen skal udføres i samarbejde med de danske skorstensfejere og de danske brændeovnsproducenter

populær: