Home

Serviceloven 153

Serviceloven § 153 - Foxyle

Serviceloven § 153 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjeneste Foxylex er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne Serviceloven § 154 § 154 Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. I medfør af § 153, stk. 2, 1. pkt., i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010, som ændret ved lov nr. 628 af 11. juni 2010, fastsættes

§ 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage Offentligt ansattes skærpede underretningspligt over for kommunen (servicelovens § 153) Beskrivelse. Lovgrundlag. Offentlig ansatte har efter serviceloven § 153 pligt til at underrette kommunen hvis de i under udøvelsen af deres arbejde, får kendskab til eller grund til at antag Servicelovens § 153, stk. 1 (16-02-2015): Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen (skærpet underretningspligt), hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage; 1

Servicelovens §153 skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til, eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Referencer Henvisning til lovteksten Servicelovens §153 og §154. Skemaer til underretning findes under bilag Det frivillige område efter serviceloven (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10266 af 19/12 2017). Andre regler. Børneattestlov. Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1309 af 29/11 2017) Hvis du ikke kender barnet eller den unges kommune eller oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, bør du underrette Ankestyrelsen om din bekymring

Serviceloven § 154 - Danske lov

Underretningspligt Her kan du læse om, hvem der er omfattet af underretningspligt efter lov om social service. Underretningspligt for alle. Efter lov om social service § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb med videre eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at. serviceloven foreligger følgende vejledninger: Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven. Vejledning nr. 1 til serviceloven. Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse, m.v. Vejledning nr. 2 til serviceloven. Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

kommune jf. Serviceloven §153 . Sendes til . underretning@lejre.dk (se vejledning vedrørende underretning om børn) 1. Hvem drejer det sig om? Skriv barnets navn, cpr.nr. og adresse, og kontaktoplysninger til forældre (tlf.nr.og mailadresse) 2.Anledning til underretningen. Beskriv, hvad der har givet anledning til underretningen, hva Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte Underretningspligten § 153 i Serviceloven. Oplysningspligten kontra underretningspligten. Oplysningspligten i retssikkerhedsloven. I bliver bedt om oplysninger til en sag, eller for at en sag kan behandles i det offentlige; Underretningspligten i Servicelovens § 153 I underretter af egen drift kommunen Den skærpede underretningspligt for professionelle fremgår af Serviceloven: § 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage

Regler i serviceloven betyder, at der eksisterer en ubetinget pligt til for alle landets borgere at underrette kommune i situationer, hvor der er mistanke om at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare (Vejledning nr. 1 til serviceloven) Indledning Denne vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven omhandler de gene-relle regler i serviceloven, som gælder for de målgrupper, der er fastsat i serviceloven mv. Vejledningen har virkning fra xx.2011 og afløser Vejledning nr. 93 af 5. december 2006 om for

Skærpet underretningspligt Når du arbejder professionelt med børn og unge, så har du en skærpet underretningspligt, dvs. en pligt til at underrette de sociale myndigheder i tilfælde af svigt eller mistrivsel Efter serviceloven har alle en pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare 153. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med drøftelsen med forældrene om barnets eller den unges behov for hjælp og støtte efter serviceloven informere forældrene om muligheden for at hjemmetræne efter servicelovens § 32 a Når kommunen har en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, fx hvis kommunen modtager en underretning om, at et barn eller en ung er i mistrivsel eller der er fare for barnet eller den unges udvikling, iværksætter kommunen almindeligvis en børnefaglig undersøgelse, en såkaldt paragraf 50 undersøgelse (Serviceloven § 50) Paragraf 50 undersøgelse - børnefaglig undersøgelse. Antages det, at et barn har behov for særlig støtte vurderet ud fra fx en underretning fra en borger eller en social- og sundhedsfaglig fagperson, så iværksættes en børnefaglig undersøgelse - en såkaldt paragraf 50 undersøgelse

Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter

 1. Servicelovens § 153 stk. 1 om den skærpede underretningspligt: Personer der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, har pligt til, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold, vanrøgt, mishandling, seksulle.
 2. Serviceloven §153 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11
 3. Der kan være mange årsager til, at der opstår mobning i en klasse Ofte har mobning i en klasse udviklet sig over tid, fordi eleverne har haft svært ved at skabe et sammenhold om det at gå i skole sammen
 4. Serviceloven §153 og skærpet underretningspligt. Hvis du er fagperson og arbejder med børn og unge i dit daglige arbejde, så kender du sikkert Servicelovens §153 om den skærpede underretningspligt. Hvis du i forbindelse med dit arbejde får mistanke eller viden om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, så skal du.
 5. Serviceloven 153 herunder underretters opgaver inden der underrettes Pligten Den skærpede underretningspligt er et vigtigt led i det forebyggende arbejde med udsatte børn. Det er naturligvis aldrig let at skulle tale om et barns problemer med forældre, der tager sig af det, så godt de kan
 6. § 1 i lov nr. 153 af 26.02.2011 (Alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted) fra d. 01.03.2011. § 1 i lov nr. 201 af 13.03.2011 (Rammeaftaler m.v.) fra d. 14.03.2011

Serviceloven, egentlig Lov om social service, er en dansk lov, der udstikker rammerne for rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer samt for at tilbyde ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer De nærmere regler herom kan du finde i sundhedslovens kapitel 9. Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg underretningspligt for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, er jeg underlagt den særlige underretningspligt jf. serviceloven § 153 Et eksempel er § 153 i serviceloven om underretningspligten for offentligt ansatte, når der er formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Du kan læse mere om underretningspligten i artiklen Støttemuligheder til forældre med handicappet eller alvorligt sygt bar Børnefagligundersøgelse - § 50 i serviceloven Når man som forældre til et barn med angst, henvender sig til kommunen for at få hjælp, er det normalt at der bliver udarbejdet en børnefagligundersøgelse, med henblik på at kunne give den helt rigtige hjælp til familien

Stop vold mod børn - Serviceloven § 153 Vores arbejd

 1. Til læreren: jf. § 153 og 154 i serviceloven om hhv. underretningspligt og skærpet underretningspligt. Når der kommer en underretning om et barn, har kommunen pligt til at undersøge forholdene. Det står socialrådgiveren for (11). Er der nogen der ved hvad en socialrådgiver laver
 2. UNDERRETNINGSPLIGT (serviceloven § 153) Underret straks Familiegruppen Følg hurtigt op med skriftlig underretning Afstem med Familiegruppen, hvem der orienterer forældrene. Stil kun åbne spørgsmål til barnet Støt barnet bedst muligt Kontakt Familiegruppen ved tvivl ACTIONCARD Til Familiegruppe
 3. Den udvidede underretningspligt er beskrevet i serviceloven § 153. Målgruppen, der er beskrevet i servicelovens § 11, er børn og unge, der har et særligt behov for støtte, der kan sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende
 4. I denne reform var der igen lovændringer vedrørende den tidlige indsats overfor børn og unge, denne gang blev fagpersoners underretningspligt efter serviceloven 153 ændret, således at disse fagpersoner efterfølgende ikke skulle være i tvivl om, hvornår kommunen skulle underrettes. 24 Se nærmere om underretningspligter i afsnit.
 5. Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus. Torvet 1. 4600 Køge. Underretning til Køge Kommune om et barn eller en ung fra fagperson - serviceloven § 153.. Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, om der er et barn eller en ung som kunne have behov for særlig støtte
 6. Send med mail Blog om dette! Del via Twitter Del via Facebook Del på Pinteres

Offentligt ansattes skærpede underretningspligt over for

melse i Serviceloven, og der kan såle-des ikke kræves tilladelse hertil fra for-ældremyndighedsindehaveren. Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse for denne ret til rådgivning, som primært må siges at være afhængig af barnet el-ler den unges udvikling og modenhed frem for biologisk alder. Den rådgivning, som barnet elle Skal fraflytterkommunen underrette tilflytterkommunen i sag om merudgifter til børn? I servicelovens § 152 står der, at kommunen skal underrette tilflytterkommunen ved fraflytning, når man har et barn, der behøver særlig støtte Serviceloven § 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen ka Gratis psykologhjælp er et tilbud til dig, der er mellem 15 og 25 år og bosat i Viborg Kommune. Du kan ringe til vores psykolog og høre mere om muligheden for at få tilbudt samtaler tirsdag og torsdag kl. 11-12 at et barn har brug for hjælp/støtte. Det er vedtaget som lov og står i Serviceloven § 1535.: personer der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at e

Som offentligt ansat har vi skærpet underretningspligt (Serviceloven § 153), hvis vi får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte; at et barn er udsat for vold eller andre overgreb; Dagplejeren har pligt til at videregive oplysninger om sin bekymring til sin dagplejepædagog eller ledelse I Serviceloven kapitel 27 findes 3 bestemmelser om underretningspligt, som skal ses som kommunens mulighed for at blive opmærksom på et barn/en ung, der trænger til særlig støtte. § 154 Den underretningspligt alle har. § 153 Den underretningspligt alle med offentlige hverv har (skærpet underretningspligt). § 15

serviceloven §154). Fagpersoners skærpede underretningspligt. Som fagperson har du en skærpet underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt (jf. servicelovens §153). Du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte Så for at klare sig igennem svære situationer, nævner Antonovsky at man føle en meningsfuldhed i situationen. Derudover skal man kunne håndtere hvad der sker og tilsidst kunne begribe det altså forstå hvad der finder sted og da vil man have en følelse af sammenhæng og dermed kunne håndtere den svære situation bedre giver anledning til bekymring jf. serviceloven § 153. Underretningspligten er ikke i strid med oven-nævnte tavshedspligt. Sundhed Privatinstitutionen skal leve op til gældende krav og retningslinjer vedrørende forebyggende sundheds-ordninger, embedslægeforhold mv. Anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedr. børn og ernærin Støttepersonen skal give forældrene modspil, hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på, hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen Vi har fortsat skærpet underretningspligt i forhold til gravide, hvis vi får en faglig mistanke om, at barnet umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte, fordi de vordende forældre ikke er i stand til at drage tilstrækkelig omsorg for barnet (Serviceloven §153) Sundhedsindsats på ungdomsuddannelserne giver menin

Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra kon-flikten Baggrund PET vurderer, at der er mindst 90 personer, som er rejst til Syrien for at tage del i den væbnede konflikt. Et betydeligt antal er unge mænd mellem 16-22 år Pædagogisk Lovsamling 2012 - Serviceloven §153 - stk. 3: Personer der udøver offentlig tjeneste eller erhverv skal underrette kommunen hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Paragraf 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte

Straffeloven kap. 16 . 16. kapitel Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. § 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år Kommunens ansvar overfor udsatte børn og unge 4 1. Forord Først og fremmest vil vi gerne rette en stor tak til vores vejleder Trine Schultz Cand. merc. jur. Ph.d. Skal inddrage Værgemålsbestemmelserne i Serviceloven om nødvendigt. Fysisk tvang indgår ikke som metode til at skaffe sig adgang til borgeren. Ved behov for at skaffe sig adgang kan politiet kontaktes. Støttens omfang Støtten tilrettelægges individuelt. Kvalitetsmål At der igangsættes en handling senest 7 hverdage efter henvendelse

Generelt skal du være opmærksom på, at det på grund af det såkaldte sektoransvarlighedsprincip gælder, at f.eks. udgifter til behandling skal afholdes af sundhedssektoren, udgifter til undervisning skal afholdes af udannelsessystemet m.v. Andre udgifter kan du så evt. få dækket som merudgifter efter § 41 i serviceloven henvisning til § 153 i Serviceloven. En ny strafbestemmelse skal afgrænse det strafbare område. Be-stemmelsen skal formuleres således, at den dels rummer plads til et skøn, dels alene kriminaliserer grov forsømmelse af underretnings-pligten og alene i tilfælde, hvor det er helt klart, at der burde være fo Behandlingsgaranti og afgørelser efter serviceloven. Ved klage over manglende overholdelse af behandlingsgarantien eller afgørelser truffet efter servicelovens § 101, kan der inden 4 uger klages til Rusmiddelcentret. Giver Rusmiddelcentret ikke medhold i klagen, sendes den videre til Ankestyrelsen, som så behandler klagen

Underretning vedr. børn og unge efter Servicelovens § 153

Servicelovens § 153, stk. 3, bestemmer, at den, der underretter, har ret til at få en tilbagemelding, om der bliver foretaget undersøgelser eller iværksat foranstaltninger i forhold til barnet eller den unge. Man skal dog bede om at få en tilbagemelding. Man har ikke ret til at få en beskrivelse af, hvilke undersøgelser elle 4. Underretninger jf. § 153 (v/ M. Høgsgaard& T. Blach) (20 min) Sagsfremstilling Offentlig ansatte har efter serviceloven § 153 pligt til at underrette kommunen, hvis de i under udøvelsen af de-res arbejde, får kendskab til eller grund til at antage. 1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 2 Du skal som udgangspunkt underrette barnets kommune om din bekymring. Ankestyrelsen (og Børns Vilkår) anbefaler, at der underrettes allerede ved mistanke og så tidligt som muligt for at sikre, at barnet og familien får hjælp hurtigst muligt (jf. Servicelovens §153). Underretningspligten er personlig. Underretningspligten er personlig vicelovens §§ 153 og 153a. Det fremgår i dag også af straffelovens §§ 156 og 157, at hvis personer, der udøver offentligt tjeneste eller erhverv ikke lever op til den særligt ud-videde underretningspligt efter servicelovens § 153, stk. 1, vil de kunne straffes efter straffelovens §§ 156 eller 157 med bøde eller fængsel i ind Hvis det er så galt, så må vi overrule samtykerklringen og lave en § 153 ifg serviceloven, hvor man indberetter til de sociale myndigheder, der så åbner en sag på barnet. Hvis det nu drejer sig om en DUS, og en pædagog skal snakke med en af lærerene, så må de gerne dele information med hinanden unden samtykke, da skolen er en.

Servicelov - socialjura

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge 153, om, hvorvidt den har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende. (Serviceloven - gældende fra 1.10.2013 For at idømmes straf skal man have undladt at overholde underretningspligten, der fremgår af §153 i serviceloven. Servicelovens § 153 rummer en lang række forskelligartede tilfælde, hvor et barn eller en ung har behov for forskellige former for særlig støtte I Serviceloven §153 fremgår det, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller erhverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtt 1 UNDERRETNINGEN - Sådan håndterer du den Uddybende og perspektiverende artikler og links om underretningen Socialstyrelsen - om sagsbehandlingsprocessen inkl. afsnit om underretnin

6 1. Indledning Egedal Kommune har en intention om at yde en god og udviklingsorienteret indsats på sundheds- og omsorgsområde som harmonerer med de politikker, som Kommunalbestyrelse Skærpet underretningspligt. (Serviceloven, § 153). Som fagperson har du en såkaldt skærpet underretningspligt, som går forud for tavshedspligten. Du skal underrette kommunen, når du under dit arbejde får kendskab til eller grund til at antage 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte Social Service (Serviceloven) §153. Underretningspligten er personlig, og man har således selv som pædagog, lærer, sundhedsple-jerske, m.m. ansvaret for, at en underretning gi-ves videre til de sociale myndigheder (i Frederiks - berg Kommune i praksis Familieafdelingen), når det er påkrævet. Underretningspligten indtræder, når du unde Serviceloven, § 153, beskriver offentligt ansattes skærpede underretningspligt. Indsatser på Børneområdet, der er med til at forebygge, at børn udsættes for vold i hjemmet Dagtilbudsloven, § 7, stk. 2, beskriver, at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og. Ifølge denne lovs § 154 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorlig situation. En udvidet underretningspligt gælder imidlertid efter servicelovens § 153 for personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv. Servicelovens § 153 lyder således: § 153

Fagpersoners særlige underretningspligt — Ankestyrelse

Denne rapport formidler resultaterne af første del af en evaluering af Servicelovens § 49a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og § 153 om præcisering af fagpersoners skærpede underretningspligt. De to bestemmelser blev vedtaget ved lov nr. 628 af 11. juni 2010 og trådte i kraft 1. januar 2011 Serviceloven § 153, Underretningspligt. Efter Serviceloven § 79 a skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgere, der er fyldt 75 år og bor i kommunen, et årligt hjemmebesøg. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, der både modtager ydelsen personlig pleje og praktisk bistand efter Serviceloven § 83. Reference Hvis du er under 18 år, har vi dog som psykologer skærpet underretningspligt i henhold til Serviceloven § 153. Fandt du siden nyttig? t t. Send feedback. Som sundhedsmedarbejdere har vi dog skærpet underretningspligt i henhold til Serviceloven § 153. Regler ved Afbud/udeblivelser. Når du bliver tilbudt et forløb, er det vigtigt, at du prioriterer at komme til samtalerne. Hvis du bliver forhindret - f.eks. ved sygdom - skal du melde afbud senest kl. 12 dagen før

Faggruppen forpligter sig til at følge den aktuelle faglige udvikling/forskning indenfor deres respektive faglige område og er alle underlagt den skærpede underretningspligt jfr. Serviceloven § 153. Samarbejdet omkring enkelte elever i EPS-gruppen sker altid med forældrenes skriftlige samtykke Ved vedtagelsen af Barnets Reform i 2011 blev der åbnet for nye muligheder for at videregive oplysninger om rent private forhold mellem nogle bestemte offentlige myndigheder med indførelsen af § 49a i Serviceloven. Dette skal ses på baggrund af, at børneområdets problemstillinger er mere og mere komplekse og derfor ofte kræver en. ZZ0184 Underretning til kommunen jvf. Serviceloven § 153 ZZ0190 Tværfaglig konference * BVAA92A Samtale med socialforvaltning * BVAW2 Netværksmøde * BVAW22 Koordinerende netværksmøde * BVAW3 Telefonsamtale med anden behandler eller instans* BVAW32A Telefonsamtale med socialforvaltning * BVAA33A Telefonkonsultation Serviceloven §153 Hvis der er grundlag for en politianmeldelse, er det kommunen, ikke underretter, der har pligt til at politianmelde. Når der laves en underretning, bør man først orientere forældremyndighedshaver og forsøge at få samtykke. Hvis det ikke ses som muligt, kan man underrette uden

1 Kommunaløkonomisk konsekvensberegning 2016 Ændret kommunalt bloktilskud 163,6 mio. kr. I alt vedr. udligning og tilskud 1.000 kr. (+= gevinst) (1) HELE LANDET 163.60 Underretningspligten efter § 153 er en personlig pligt, og hvis man vurderer, at det er nødvendigt at foretage en underretning af hensyn til barnet, er der pligt til dette. Enhver er således ansvarlig for at reagere og handle på sin egen bekymring Kørestole. Kørestole, manuelle - aktiv Lovgrundlag. Serviceloven § 112. Formål. At øge borgerens mobilitet, så det bliver muligt at færdes i og uden for hjemmet - og dermed opretholde. ste (f.eks. som ansatte i Skive Kommune) kan i henhold til Servicelovens § 153, stk. 3, med mindre særlige forhold gør sig gældende, få oplyst om underretningen har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger i henhold til Serviceloven. Familierådgiveren vil dog hele tiden forsøge at motivere forældrene til at de øvrig

populær: