Home

Pohjapinta ala kaava

Pohjapinta-ala on puuston mittauksessa käytetty suure, joka on yksittäisten puiden rinnankorkeudelta (1,3 m) mitattujen poikkileikkauspinta-alojen summa kuorellisena hehtaaria kohden (m²/ha). Pohjapinta-alan ja puuston pituuden avulla voidaan määrittää puuston tilavuus (m³/ha) Mikä on hakkuun jälkeisen pohjapinta-ala tiheyden minimiraja? Mittaukset tehdään ajourat huomioiden. Harvennusmallitaulukko: Etelä-Suomi (MT) kuusikko. Vastaus! 9. a) Mikä on edellisen kuusikon kuutiotilavuus ennen hakkuuta (m3/ha)? Vastaus! b) Mikä on kuusikon kuutiotilavuus hakkuun jälkeen (m3/ha)? Vastaus Pinta-ala (myös ala, tunnus A; lyhenne yleiskielessä pa.) on kaksiulotteisen kuvion tai alueen koon mitta. Erilaisille geometrisille kuvioille (neliölle, ympyrälle jne.) on olemassa omat kaavat niiden pinta-alan laskemiseen: esimerkiksi suorakulmion pinta-ala on sen pituuden ja leveyden tulo Metsikön pohjapinta-ala, m2ha-1 16,5 10,0 10,0 7,3 Metsikön valtapituus, m 15,1 4,8 12,5 4,3 Puun läpimitta, cm 18,6 8,9 19,4 9,1 Puun pituus, m 12,5 4,7 9,4 3,8 Taulukko 2. Valtakunnan metsien 8. inventoinnin otantaan liittyvää tietoa Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen eri piirimetsälautakuntien osista

Pohjapinta-ala - Wikipedi

ForestCalc versio 4.4 © 1998 −−− 2009, ForestCalc Consulting Oy 3 SISÄLLYS 1. OHJELMAN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO..... Ympyrän pinta-ala, ellipsin pinta-ala, suunnikkaan pinta-ala, suorakulmion pinta-ala, neljäkkään pinta-ala, sektorin pinta-ala, neliön pinta-ala, puolisuunnikkaan pinta-ala ja kolmion pinta-ala Saamasi luku on puuston pohjapinta-ala. Puuston pohjapinta-ala on puiden yhteenlaskettu poikkileikkauspinta-ala 1,3 metrin korkeudelta eli 1,3 metristen kantojen pinta-ala neliömetreinä hehtaarilla. Tilavuuden selvittämiseksihän matematiikassa tarvitaan kaksi muuttujaa: pohjan pinta-ala ja esineen korkeus

Metsänmittaus ja arviointi - virtuoosi

Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 25 m², saa rakentaa edellä mainittua met-rimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden em. tavalla laskettavasta rantaviivasta, tulee olla kuitenkin vähintään 20 metriä. Vene- ja rantavajojen, silloin kun niiden rakentaminen on mahdollista, sijoittuminen ja korkeus Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2 Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus. rantaviivasta. Pienet saunarakennukset, joiden pohjapinta-ala on korkeintaan 20 m2, saa kuitenkin rakentaa vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikan edustan ranta- ja vesialueen käsittelyssä on huomioitava maisemalliset arvot. Rakennukset tulee toteuttaa hirrestä / puusta. Julkisivujen ja katon värityksen tulee oll Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 2 hehtaaria. Kaava-alueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 230 metriä ja muunnettua rantaviivaa yhteensä noin 210 metriä. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kustavin Kiparluodossa noin 15 kilometrin päässä Kus-tavin keskustasta. Kaava-alueen sijainti kartalla

Pinta-ala - Wikipedi

 1. kaava-aluetta koskevat yleiset mÄÄrÄykset Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueilla sijaitsevilla RA/x-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena
 2. Kun tiedetään puun korkeus ja puuston pohjapinta-ala (ks. tehtävä Kuinka monta puuta tässä metsikössä on hehtaarilla), voidaan laskea puuston tilavuus (m3/ha). Puun tilavuuden avulla voidaan arvioida myös kuinka paljon rahaa saadaan, kun puut kaadetaan. Puusta saadaan mm. tukki- ja kuitupuuta, joita kutsutaan myös puutavaralajeiksi
 3. 8. Laske tilavuus samalle rungolle Smalianin kaavan avulla. Pituus on sama mutta d 1.3m päätät itse. Samoilla kaavoilla voit arvioida vaikkapa pihamaallasi olevia puita
 4. Pääasiallinen käyttötarkoitus Tutkittaessa erityisesti pientaloa, pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja ovat asuinhuoneet ja sen käyttöön olennaisesti liittyvät tilat, kuten eteinen ja tuulikaappi, huoneisiin johtavat käytävät ja portaat, WC- ja pesutilat, keittokomero sekä asumisen kannalta välttämättömät säilytys- ja huoltotilat
 5. Kuivaraumassa kaava-alueelta on liittymä yhdystielle. 3.1.7 Muinaismuistot ja muut suojelukohteet. Alueella ei ole tiedossa tai todettu muinaismuistoja. Kaava-alue ei myöskään ole muissa suojeluohjelmissa tai perinnemaisemaluettelossa tms. 3.2 Maanomistus ja kantakiinteistö
 6. pohjapinta-ala on enintään 25 m2, vähintään 30 metriä xKapeilla vene- ja laivareiteillä ja jokialueilla rakennuksen etäisyys tulee olla vähintään 40 metrin etäisyydellä rannasta. Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan alapuolelle. Rakennuksen alimman lattiatason tulee olla vähintään 1,0 metriä tulvarajan ylä- puolella
 7. imisyvyys on 1,5 m ja pohjapinta›ala vähintään 5 m2 lukuunottamatta ei asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten ulosvedettyjä parvekkeita, joiden

Vakurin kaava-alue on maastoltaan moreenipohjaista kangasmetsää. Puusto ulottuu alueella pääosin aivan rantaviivan läheisyyteen. Rakennettu ympäristö Kaava-alueella on yksi loma-asunto, saunarakennus ja piharakennuksia. Naapurialueilla on pääasiassa loma-asutusta. Lehmijärven koillisrannalla si-jaitsee Lehmirannan lomakeskus pohjapinta-ala enintään 3x3 m. Rakenteessa ei saa olla ulokkeita ja osat olla enintään suluissa ilmoitetun metrimäärän korkuinen ja Alueelle saa rakentaa mainosrakenteen, jonka korkeus maanpinnasta saa metriä korkean polttoaineiden hintatornin Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman sekä korkeintaan saa olla enintään 30 k-m² ja pohjapinta-ala enintään 35 m². Saunarakennuksen saa sijoittaa vahvistu-van rakennusalan ulkopuolelle vähintään 15 m keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Lisäksi saa rakentaa erillisiä talousrakennuksia. Erillisiä vierasmajoja saa olla enintään 2 kpl , joiden kerrosala saa olla enintään 25 k-m².

» Pinta-alan laskeminen - www

joiden pohjapinta-ala on korkeintaan 20 m2, saa kuitenkin rakentaa vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta. Rakennukset tulee toteuttaa hirrestä tai puusta. Julkisivujen ja katon värityksen tulee olla vierekkäisten rakennusten osalta tai korttelialueittain yhteneväinen. Rakennuspaikkoja ei saa aidata Lieriön tilavuus ja pinta-ala. Suora ympyräpohjainen lieriö on kappale, jolla on kaksi rinakkaista pohjaa ja vaippa. Vaippa on suorakulma pohjalle ja ympyrä tekee pohjan erinomaisen pieni, mutta niistä jokaisen pohjapinta-ala täytyy tuntea, kuten pinta-alojen määrityksen yhteydessä tunnettiin asianomaisen suorakulmion toisen sivun pituus muuttujan x funktiona. Sopinee opintojen tässä vaiheessa uskoa, että suoran lieriön tilavuus on pohjan alan ja korkeuden tulo, V = Ah Ensi viikolla olisi pitkässä matikassa tästä geometriasta koe. Meillä on ollut koko jakson aikana yhteensä viisi sijaista, koska opettajamme jäi äitiyslomalle ja toinen opettaja opettaa toista ryhmää

Matematiikka/Pinta-ala - Wikikirjast

2 m Neliön pinta-ala = kanta x korkeus A = 2 m x 2 m eli 2² m² = 4 m². 2 m. Kuution pinta-ala = 6 x tahkon pinta-ala. A = 6 x (2 m x 2 m) = 24 m². 2 m. 2 m. 2 m. Kuution tilavuus = pituus x leveys x korkeu telutarveratkaisua, mikäli kaava ei salli rakennuspaikan käyttöä vakituiseen asumiseen. Rakennusjärjestyksessä ei osoiteta MRL 129 a §:n tarkoittamia alueita, joilla vapaa-ajanasunnon voi muuttaa pysyvään asuinkäyttöön suoraan rakennusluvalla ilman sitä edeltävää poikkeamis-päätöstä tai suunnittelutarveratkaisua MATTILATUWA: Tuonti ja Matu rajoitukset Toimivat Trump sai työttömyyden poistettua Sipilä toimii lessu taktiikalla Ilman Trumpin ratkaisuja Sipilä olisi Kiertävä maallikko saarnaaja (2018-10-18 07:33:22, luettu 116 kertaa Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 25 m², saa rakentaa edellä mainit-tua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla las-kettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä. Saunarakennuksen kuistin koko saa olla enintään 50 % rakennuksen kerrosalasta alaneliömetriä. Rakennuksen pohjapinta-ala saa olla enintään 150 m2. Tämän lisäksi tontille voidaan rakentaa yksi tai useampia erillisiä talo-usrakennuksia enintään 80 kerrosalaneliömetrin verran. Loma-asuntojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa yhden enintää

Metsä-Päijänne 3/2013 - page 8 - paijannemhy

 1. en rantatontille, jossa on jo olemassa lomarakennus. Haja-asutusluonteista rantarakentamista ohjataan rantayleiskaavalla ja ranta-asemakaavalla. Ranta-asemakaava on yleensä maanomistajan teettämä kaava. Jos ranta-alueelle ei ole laadittu kaavaa, uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa
 2. en synnyttää taajamamaista rakennetta muualle kuin asemakaava-alueelle (MRL 16§)
 3. Laskurini.fi -sivustolta löydät laajan valikoiman ilmaisia laskureita, jotka helpottavat arkipäivän pulmatilanteita. Laskurit ovat suomenkielisiä ja helppokäyttöisiä

Runkoluku Pohjapinta-ala Pohjapinta-ala Pohjapinta-ala Pohjapinta-ala Pohjapinta-ala Suojametsäalue ym. 600 7 9 11 11 7 Muu pohjoinen Suomi 700 8 10 12 12 8 Keskinen Suomi 700 9 11 13 14 9 Eteläinen Suomi 800 9 11 13 15 10 Suojametsäalue ym. 600 7 9 10 10 5 Muu pohjoinen Suomi 700 8 10 11 11 6 Keskinen Suomi 800 8 11 12 13 8 Eteläinen Suomi. Kaava-alueelle rakentavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoltaan, materiaaliltaan ja väriltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. Rakennuspaikkojen rakentamattoman osan puusto on säilytettävä luonnonmukaisena ja vain harventaminen on sallittu. Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuustoa Kaava-alue rajautuu etelässä Teijon kansallispuistoon sekä Matil-dedalin luonnonsuojelualueeseen, joka on yksityismaiden luonnon-suojelualue. Kaava-alueelle ei sijoitu luonnonsuojelualuetta, eikä kaavamuutoksesta aiheudu haitallisia vaikutuksia kansallispuiston tai yksityismaiden luonnonsuojelualueen erityisten luontoarvojen kannalta

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2

 1. Koko kaava-alue kuuluu Tornionjoen-Muonionjoen Natura-alueeseen (FI1301912), mistä johtuen suunnitelmien laatijoiden ja hankkeiden toteuttajien tulee asianmukaisella tavalla arvioida hankkeiden vaikutukset Natura-alueeseen (Luonnonsuojelulaki 65§). Rakennukset tulee perustaa pääsääntöisesti siten, että maanpinnan luonnollinen korkeus.
 2. Kaava-alueen rannat ovat enimmäkseen yksityisessä omistuksessa. Suonen-joen kaupungin omistuksessa on kolme tilaa. 2.3 Elinkeinot ja palvelut Yleiskaava-alue sijaitsee Iisveden ja Miekkaveden alueella, noin 8 kilometrin päässä Suonenjoen keskustasta. Suunnittelualue tukeutuu pitkälti Suonenjoen keskustan palveluihin
 3. Puustomittaus keskittyy yli 6 cm läpimitaltaan olevien ainespuiden mittaamiseen. Puita mitataan yksitellen etenemällä kuviolla ennakkoon määrätyn reitin mukaisesti, jolloin mittaustulosten avulla voidaan arvioida runkolukusarja ja pohjapinta-ala koko kuviolle. Puut voidaan mitata joko elektronisia mittasaksia käyttäen tai syöttäen.
 4. 2 (18)2 KAAVASELOSTUS 23.5.2017, 28.2.2018 20601109 Sysma Paijanteen royk_muutos_selostus_ehdotus_20180228.docx PERUSTIEDOT 2.1 Kaava-alue Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittaisen muutoksen alue (jäljempänä kaava
 5. ja pohjapinta-ala katoksineen enintään 45 m2, saa kuitenkin rakentaa vähintään 15 m:n etäisyydelle rantaviivasta. 0400004 RA-10 Loma-asuntojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia, joiden yhteinen kerrosala saa olla enintään 150 m2. Loma-asunto saa olla enintään 1 1/2

2.1 Kaava-alueen sijainti ja kaavoitustilanne Tässä selvityksessä tarkastellaan Rauman sataman luoteiskärjessä sijaitsevan alueen (nykyi-nen kaavamerkintä LS-1) asemakaavan muuttamista merkinnälle LS/kem-lng, joka mahdol-listaa nesteytetyn maakaasun terminaalin sijoittamisen alueelle. Terminaali tulee olemaa Kaava-alueen maisemakuvaan sisältyy oma-leimaisia ja vaikuttavia osia. Metsämaisema Kaava-alueella on laajoja, maisemaa rajaavia metsäalueita sekä erämaa-alueilla että kylis-sä. Kartalla vihreällä. Viljelymaisema Kaava-alueen pohjoisosassa Hurukselan kylässä ja eteläosassa Pitkän Kymin kylissä on laajoja viljelyaukeita Yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue. Alue on tarkoitettu kaava-alueen tilojen yhteiskäyttöön. Alueelle saa rakentaa uintia ja veneilyä palvelevia rakenteita, katoksia, laitteita, pelikenttiä, vesialtaita sekä kaava-alueen sisäisiä teitä sekä yhden enintään 40 k-m2 suuruisen saunarakennuksen vähintään 15 m: n etäisyydell

Rakennuksen pinta-alojen laskeminen - Rakentaja

yhteenlaskettu pohjapinta-ala on enintään 60% koko sataman alueesta. Satama-alueelta vuokrattavat alat saa A082 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva ajoura aloitus ammatti ensiapu harmaaleppä harvennus havukuitupuu hieskoivu hypsometri istutus kaatokahvat kairaus kataja kaulain kehitysluokat kesätehtävä kuitunauha kuivahkot kankaat kuivat kankaat kuokka Kuru kuusi lehtikuusi lehto lehtomaiset kankaat leimikko lumituhot maastoharjoitus metsikkökuvio metsuri Metsäluonnonhoito. siinä olevan katetun avoterassin pohjapinta-ala enintään 12 neliömetriä, etäisyyden tulee olla keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta vähintään 15 metriä. Muiden talousrakennusten, mukaan lukien kerrosalaltaan yli 25 kerrosalaneliömetrin suuruisten saunojen, etäisyyden tulee oll

Pohjapinta-ala Rakennuksen pohjapinta-alaan lasketaan ra-kennuksen katetun osan peittämä maa-ala. Rakennus Rakennus on asumiseen, työntekoon, va-rastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka omi-naisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomais kaava, asemakaava sekä Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. 2 § Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii Hollolan kunnan valvontajaos-to, jonka alaisena toimii Hollolan kunnan rakennusvalvonta. Valvontajaoston j

Onko rakennusoikeutta? - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunk

Yhteenlaskettu rakennusten pohjapinta-ala rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään pelikenttiä, vesialtaita sekä kaava-alueen sisäisiä teitä Osa-aluejako: 1. Kaava-alueet 2. Muut alueet TOIMENPIDELUPA HAETTAVA X ILMOITUS TEHTÄVÄ O Toimenpide: Kunnan osa-alue 1 2 1) Rakennelma ( rakentaminen) - Katos pohjapinta-ala 15 - 100 m2 X O pohjapinta-ala yli 100 m2 X X - vaja pohjapinta-ala 10 - 15 m2 X O - kioski X X - käymälä X

pohjapinta-ala, keskipituus, ikä ja keskiläpimitta, arvioidaan nykykäytännön mukaisesti puusto- ja puulajiositteittain. Keskipituus ja keskiläpimitta mitataan pohjapinta-alamediaanipuusta. Tunnukset voidaan määrittää myös puusto-ositteittain siten, et-tä määritetään erikseen puulajin osuus prosentteina puusto-ositteesta - Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 30 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä. Edellisestä huolimatta saa rakentaa enintää Kaava-alue sijaitsee Lentävänniemen kaupunginosan aluekeskuksen pohjois-osassa tontilla 2706-12. Tontti on rakentumaton liikerakennusten korttelialue (AL), joka nykyisellään toimii naapuruston epävirallisena lähivirkistysalueena sekä pysäköintialueena. Kaava-alueeseen kuuluu myös osa tontin 2706-12 viereistä Lielahdenkadun katualuetta

The Kaaba Black Stone: A Holy Stone from Outer Space

1 Valkeakosken kaupunki Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA PAAVONTIEN KAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 446 ASEMAKAAVAN MUUTOS 12. KAUPUNGINOSASSA Kaava-alueen likimääräinen sijainti on merkitty karttaan punaisella Kaava osoittaa Fagerholmin rakentamattoman eteläpuoliskon säilytettäväksi alueeksi vailla rakennusoikeutta. Alueella on luontoarvoja, jotka kaava pyrkii säilyttämään. Rakennettavalle alueelle on osoitettu luonnontilaisena säilytettäviä alueita, jotta senkin yleisilme säilyy mah-dollisimman luonnonmukaisena Kaava-alueella Yleiskaava Suunnittelutarvealueella Haja-asutusalueella Asemakaava Erillinen kaavoittajan lausunto Ranta-asemakaava Hanke on kaavan vastainen Rakennushanke vaatii: Vähäisen poikkeamisen mukainen Kunnan poikkeamisluvan ELY-keskuksen poikkeamisluvan Hyväksytty tonttijako Tontti merkitty kiinteistörekisterii Kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota muutos koskee. 30 m2 ja pohjapinta-ala katoksineen enintään 45 m2, saa kuitenkin rakenta Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 36 m2, saa rakentaa edellä mainit-tua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyys edellä mainitulla tavalla lasket-tavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä. Pienehkö rakennelma (kota, katos, huvimaja) enintään 12 m2, saadaan sijoittaa vähin

Lieriö: tilavuus ja pinta-ala — online laskelma, kaava

-rakennusten, joiden pohjapinta-ala on suurempi kuin 140 k-m2 vähintään 50 m, ellei maasto-olosuhteet muuta edellytä. Rakennusten lopullinen etäisyys rantaviivasta ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Muun rakennuksen kuin venevajan alimman rakentamiskorkeuden kastuvien rakenteiden osalta on oltava 79,8 mpy Hakkuukonemittaus puustotietojen tuotannossa - aineiston esikäsittely ja kuviorajan muodostaminen. Timo Melkas. Metsäteho Oy. ForestBig Data -hankkee Aurinkoisella tontilla seisoo komealla kivijalalla ryhdikäs 1900 -luvun alussa rakennettu hirsitalo. Talossa ei ole vesijohtoa eikä viemäriä ja sitä on viime vuosina remontoitu pieteetillä. Asuinrakennuksessa on keittiö ja kolme kamaria, vintti on avoin. Osa ikkunoista on uusittu. Rakennuksen pohjapinta-ala on noin 120 neliömetriä Tornin pohjapinta-ala on melko pieni, 320 m2, joten rakennuksen to-teuttaminen yli 16 kerrosta korkeana ei ole todennäköistä korkeisiin •kaava tulee voimaan

Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 35 m², kerrosala enintään 25 m2 ja korkeus sokkelitasosta enintään 5500 mm, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantavii-vasta tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä Pohjapinta-ala saa olla enintään 3 m2 ja korkeus enintään 220 cm maasta mitattuna. Näkösuoja- ja istutussäleiköt Palstan sisälle voi rakentaa näkösuoja- ja istutussäleikköjä siten, että ne eivät varjosta naapuria. Terassi ja kiveykset Terassi tulee olla laudasta, kooltaan korkeintaan 3 x 3 metriä ja sen pinta ei sa Mid-18th century, matemaattinen kaava Lasketaan tilavuus yksi toisensa jälkeen, 1786 JG Buskerudin Leibniz Keski pohjapinta-ala neljännesvaiheen kaava laaditaan alkuperäisen puun Tilavuustaulukko (eli lieriön tilavuus taulukko) asuntojen pohjapinta-ala päätettiin rakentaa osakeyhtiön toimesta 120 m²:n suuruisena, jonka lisäksi kukin osakas saisi rakentaa toisen ker-roksen omaan laskuunsa makunsa ja tarpeidensa mukaisesti. Myös korttelin 823 rakennusten piirustukset laati arkkitehti Martti Välikangas pohjapinta-ala katoksineen on enintään 45 m², saa rakentaa em. metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa, kuitenkin vähintään 15 metrin päähän rannasta. Yhden, olemassa olevaan asumiseen liittyvän, rakennusalaltaan alle 10 m² grillikatoksen tai muun katoksen voi rakentaa 10 metrin päähän rantaviivasta Tiiviillä pientalojen kaava-alueilla saattavat aikaa myöten istutetut yksittäiset puut tai puuryh-mät alkaa täyteen kokoon kasvettuaan varjostaa naapurirakennuksia tai niiden pihoja haittaa-vasti. Näissä tapauksissa, missä naapurit eivät pysty ratkaisemaan varjostavien puiden kaa

populær: