Home

Beskæftigelses indikator projektet spørgeskema

Spørgeskema til medarbejdere

Spørgeskema til borgere

Projektet Hashgrupper på Center for kompetence og beskæftigelse er en indsats under projektet Din Sundhed - Din Fremtid, som er et led i Københavns Kommunes BIF, SUF, SOF strategi . Projek-tet er medfinansieret af Sundhedsstyrelsens Satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper FOKUS er udviklet i forbindelse med Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), som er det mest omfattende videnskabelige progressionsmålingsstudie til dato. BIP har opnået stor opmærksomhed både nationalt og internationalt. 13. januar 2017, Berlingske Ny forskning kan hjælpe ti procent ud af kontanthjælp. 13 BIP: Beskæftigelses Indikator Projektet Vi inddrager elementer fra BIP i samtaler med de unge, som et samtaleredskab til at fokusere på udvikling/progression. Metoden tager udgangspunkt i borgers egen og konsulents vurdering af arbejdsparathed samt udvikling af denne En sagsbehandler der tror på den aktivitetsparate lediges jobmulighed øger den lediges jobchance med 33 pct.! Det viser ny forskning fra Beskæftigelses Indikator Projektet. Relationen mellem.

Researchers from Aarhus University and the research centre Væksthusets Forskningscenter have managed to come up with a system that has helped to get more recipients of the 'kontanthjælp' unemployment benefit into jobs. The research project has come up with several parameters that could help. Baggrund for projektet Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) viser, at der er en stærk og kausal sammenhæng mellem sagsbe-handlerens tro på borgerens jobchance, og om borgeren faktisk kommer i job. Det er den indikator i BIP, som har den største selvstændige forklaringskraft i forhold til en borgers jobsandsynlighed. Andre størr FOKUS er udviklet i forbindelse med Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), som er det hidtil mest omfattende videnskabelige progressionsmålingsstudie, der har undersøgt, hvad der rent faktisk gør, at udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde

Forskning - Væksthusets Forskningscente

 1. Projektet Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer blev støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektet er blevet udført i samarbejde mellem NFA, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, og arbejdsmedicinsk klinik.
 2. PDF | I modsætning til tendensen i mange lande har Danmark i løbet af de seneste tre årtier oplevet en bemærkelsesværdig stigning i social tillid. Formålet med denne artikel er at forklare.
 3. • Baggrund og formål med Beskæftigelses Indikator Projektet • Hvad er vigtigt at skabe progression på, når udsatte ledige skal i job? • Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer • Arbejdsmarkedsparathed som flydende betegne
 4. Tilbage til artikeldetaljer V. Det naturvidenskabelige Fakultet V. Det naturvidenskabelige Fakulte

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 - kl

- Implementere progressionselementerne fra Beskæftigelses Indikator Projektet i Ungeenheden. - Observere rådgiverne under samtalerne med borgerne . - Udarbejdelse og implementering af et progressionsredskab i form af et edderkoppespind og et fælles planredsskab Til brug i forbindelse med afrapporteringen og evaluering af projektet har vi udsendt et spørgeskema og bedt om notater fra logbøgerne. Deltagerne har fået forelagt rapporten på et fællesmøde. Det er svært at aflæse entydige svar når, man udelukkende indsamler data via et spørgeskema Væksthusets Forskningscenter har varetaget projektledelsen. Formålet med projektet er at ud-vikle værktøjer til at kvalitetssikre og evaluere effekten af beskæftigelsesindsatsen, samtidi g med at det kan gavne beskæfti gelsesmedarbejdernes arbejde med de ledige. På baggrund a Beskæftigelses Indikator Projektet er naturligvis intet quick fix til at få udsatte ledige i arbejde, men det sætter spot på nogle centrale parametre hos såvel borger som sagsbehandler og kan derfor med det rette fokus og prioritering være et step på vejen til at hjælpe flere udsatte ind på arbejdsmarkedsmarkedet I første model vil der bl.a. blive anvendt spørgsmål fra Beskæftigelses Indikator Projektet, som vi vurderer er et af de bedst underbyggede redskaber til at beskrive udviklingen frem imod.

Det kan især have betydning, når en sag skifter sagsbehandler, siger Thomas Hildebrandt, og henviser til Beskæftigelses Indikator Projektet, fra Væksthusets Forskningscenter, som viser, at arbejdsløses chance for at få et arbejde falder med 22 procent, når de skifter sagsbehandler. Forståelighed er den centrale udfordrin Indikator Form Indgår allerede i kommunalt tilsyn1 Indgår allerede i statslige tilsyn Potentielt nyt mål i kommunalt tilsyn Pædagogisk tilsyn , herunder X X Tilfredshed i målgruppen med uddannelsestilbud Digital rapportering X Sammenhæng mellem kursistbehov og læringsmåder, fx e-læring Spørgeskema

Michael Rosholm Aarhus Universitet & Væksthuse

 1. dre grad er lykkedes med at rette hjælp til unge med begyndende psykiske vanskeligheder eller mistrivsel. Se
 2. Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er internationalt og nationalt det hidtil mest omfattende videnskabelige progressionsmålingsstudie, der gennem 4 år har undersøgt, hvad der hjælper udsatte kontanthjælpsmodtagere i arbejde
 3. inddraget i projektet, men karakteren af praktiskstedets påvirkning blev målt ved t3. Formålet med t3 var at udpege de faktorer, som havde betydning for om lærlingene kunne udøve den sikre praksis undervisningsmodulet i arbejdsmiljø har lagt op til. I praksis har vi imidlertid kun gennemført spørgeskema t3 på kontrolårgangen
 4. Resultater fra et stort forskningsprojekt - Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) - viser, at en sagsbehandler der tror på den udsatte borgeres jobmuligheder, øger borgerens job- og uddannelsesmuligheder med 33 procent
 5. gennem Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) identificeret den sammen progressions- effekt for borgerne. Generelt er de jobrettede indsatser (fx virksom-hedspraktik og jobsøgning) bedst til at skabe pro-gression mod arbejdsmarkedet. Opkvalificerings-, sociale og helbredsrettede indsatser skaber i si

Spørgeskemaer skal få kontanthjælpsmodtagere i job Ligetil D

 1. i projektet og dele deres erfaringer om hverdagen med smerter, så vi har fået mulighed for at beskrive og afdække behov i denne gruppe. Herudover, tak til de praktiserende læger, der bidrog med erfaringer og betragtninger om behandlingen af smerter gennem spørgeskema og fokusgruppeinterview
 2. · Hovedpointer fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP).Væksthusets Forskningscenter offentliggjorde i februar 2017 resultatet af et større forskningsprojekt om, hvilke indikatorer, der bringer ledige i beskæftigelse. Forskningsprojektet hedder Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP)
 3. PRO-data indsamles ved, at man systematisk spørger patienter, hvordan de har det før, under og/eller efter et behandlingsforløb. Spørgsmålene stilles ud fra en systematisk og valideret spørgeramme - et PRO-redskab, som typisk har form af et spørgeskema. Spørgsmålene er enten sygdomsspecifikke eller generiske

Forskere har knækket koden: Sådan kommer

Målet med spørgeskema er at få en data matrisse bestående af variable og enheder (ofte personer). Enheder knytter sig til en relevant population i forhold til problemstillingen. Kvantitative metoder drejer sig om at udvælge/afgrænse enheder (population) som kan være repræsentative for helheden. Variable repræsenterer vores problem/teori Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er et projekt, der skaber evidensbaseret viden om beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige. Projektet er ledet af Væksthuset, som sammen med 10 jobcentre, en ekspertgruppe sammensat af forskere fra Århus og Aalborg Universitet og praktikere har gennemført en omfattende undersøgelse af sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for. CBR er et beskæftigelses- og rehabiliteringstilbud under Randers Kommune. CBR udvikler og gennemfører jobrettede forløb for borgere med særlige behov. Vi skræddersyr jobindsatsen, så den både tilgodeser borgernes individuelle behov og retter sig mod konkrete jobåbninger på arbejdsmarkedet

Beskæftigelses Indikator Projektet (herefter BIP), som introduceres senere i dette afsnit. Først vil jeg dog beskrive lidt baggrundsviden, som understreger relevansen af BIP og nærværende speciale. I 2012 kostede Danmarks aktive beskæftigelsesindsats 11,7 milliarder kroner i udgifter til indsatser Beskæftigelses Indikator Projektet i Vejen Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen i Vejen Kommune startede med at anvende BIP i sagsbehandling af borgere på kanten af arbejdsmarkedet den 1. marts 2013. Metoden blev hurtigt integreret i arbejdet med progressionstanken i indsatsen, som allerede på tidspunktet var under udvikling på BUC Beskæftigelses- og Socialudvalget vil kvartalsvis få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne KLUMME FRA PRAKSIS: En ny undersøgelse fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) har påvist, at sagsbehandlerens tro på den aktivitetsparate borgers jobmuligheder er et afgørende succeskriterie, når det handler om at få denne udsatte gruppe borgere ud af offentlig forsørgelse Det kan især have betydning, når en sag skifter sagsbehandler, siger Thomas Hildebrandt, og henviser til Beskæftigelses Indikator Projektet fra Væksthusets Forskningscenter, som viser, at arbejdsløses chance for at få et arbejde falder med 22 procent, når de skifter sagsbehandler

Historisk har der været alt for lidt fokus på, hvad der rent faktisk virker i beskæftigelsesarbejdet. I denne sammenhæng er Beskæftigelses Indikator Projektet relevant, interessant og tiltrængt. Men vi har også manglet en debat om, hvordan vi som samfund sikrer et etisk og fagligt funderet beskæftigelsesarbejde Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Udarbejdet af Følge-hjem Projektet, Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion, Københavns Amts Sygehus i Gentofte med bistand fra Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt. København, oktober 2006 Plan for udmøntning forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget i første kvartal 2019. Grundtilskud til INSP! Grundtilskuddet på 1,7 mio. kr. udbetales løbende til INSP! Fortsættelse af andre samarbejdsaftaler fx Ledige med Drive eller på området for psykisk sårbare unge skal forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget Karriere i ministeriet. I Beskæftigelsesministeriet arbejder vi sammen for at skabe de bedst mulige løsninger for det danske arbejdsmarked. Som medarbejder hos os vil du opleve, at dit job har mening og samfundsmæssig betydning

Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer. januar 2015 - december. 2017. I projektet blev det svenske spørgeskema KEDS til måling af stressrelaterede udmatningssymptomer oversat og afprøvet blandt patienter på arbejdsmedicinske klinikker Det danske progressionsmålingsprojekt, Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) peger på, at både borgers egen tro og sagsbehandlerens tro på, at borgeren kommer i job har indflydelse på om vedkommende rent faktisk kommer i job

Konference Beskæftigelses Indikator Projek

Målgruppen i projektet •Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, dvs. + 30 år •Unge er dog medtaget i 4 jobcentre - giver mulighed for at teste på om projektets resultater også gælder for ung inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det kan både være i Jobcenter og i den øvrige kommunale forvaltning. Målgruppen inddrages i projektet i forskellige faser. Projektets forskellige faser er beskrevet nedenfor. Styring og organisering af projektet Projektet gennemføres under Fremfærd Borger Formålet med projektet var at etablere et dansk spørgeskemaredskab til identifikation af nedsat psykisk helbred forårsaget af langvarig og alvorlig stress. Som udgangspunkt blev anvendt det svenske Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS), som er et kort spørgeskema med 9 spørgsmål. KEDS er blevet udviklet til at mål Evaluering af beskæftigelses-­ og bandeexit-­projektet Ny Fremtid. Bjarke Følner. Download with Google Download with Facebook or download with email Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er både nationalt og internationalt set det hidtil mest omfattende videnskabelige progressionsmålingsstudie, der har undersøgt, hvad der rent faktisk gør, at udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde. Ti jobcentre har medvirket i forskningsprojektet

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) - hvidovre

Undersøgelsen er baseret på kombinerede register- og spørgeskemadata for ca. 4.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 10 kommuner. De ledige er fulgt i op til tre år. Spørgeskemadata er udviklet af Væksthuset i Beskæftigelses Indikator Projektet i et samarbejde mellem forskere, jobcentre og Væksthuset Byggebeskæftigelsen er en hurtig konjunktur indikator og er den eneste indikator som belyser aktiviteten inden for nybyggeri, reparation, anlæg mv. Byggebeskæftigelsens serier går tilbage til 1. kvartal 2000. Overblik over beskæftigelsesbegreber og statistikker 24. oktober 2018. 4,8 millioner til forskning i integration af nydanske familier. Nyt 3-årigt projekt mellem Professionshøjskolen Absalon, Næstved Kommune, Lærdansk Næstved og frivilligforeningen Sam-X skal fremme sundhed, trivsel og fællesskab hos nydanske familier Projektet betragter således ikke medborgerskab som en juridisk term, hvori ret og pligter indgår, men som en term, der har at gøre med (1) følelser, holdninger og værdier hos borgerne i et samfund om deres samfund og (2) en deraf afledt adfærd. Dette afledte adfærd benævner projektet som medborgerskabsadfærd indikator Trafikkens bæredygtighed og sikkerhed - 7/7 (2018) ⬤ 4/7 (2019) ⬤ Supplerende opfølgning Hovedindikatoren vedrørende Trafikkens fremkommelighed afdækker via spørgeskema oplysninger om (pct.): Den samlede ambitionen er, at der foreligger en overvægt af indikatorer, som ligger over 2018 201

Projektet har, med naturoplevelser og arbejdsfællesskab i naturen, kastet lys over de muligheder der er for en øget arbejdsmarkedsparathed for borgere på kanten af arbejdsmarkedet ved anvendelse af naturens som læringsrum Formålet med projektet var at fastlægge hvilken mængde halm, der tilgodeser grises behov for hel beskæftigelses- og rodemateriale under praksislignende forhold. Som den primære indikator for behovsopfyldelse blev valgt forekomsten af unormal adfærd rettet mod stifæller (defineret som a

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 04.03.2019. Den 4. september 2017 (sag 105) besluttede det daværende Beskæftigelsesudvalg at iværksætte et forsøgsprojekt Næstvedmodellen efter inspiration fra Odensemodellen. Forsøget er afsluttet og derfor denne orientering om resultaterne fra projektet Den ressourceorienterede og fleksible tankegang bygger på erfaringerne fra BIP, Beskæftigelses Indikator Projektet: At det gør en forskel, når de professionelle tror på, at borgerne kan noget og har muligheder. Vi skal støtte, skubbe og være nysgerrige på, hvad der fungerer i borgerens liv, og hvad man kan med sine arme eller hoved Naturstyrelsens overordnede formål med projektet er at bidrage til kommunernes indsats for at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på en uddannelse eller konkret beskæftigelse. Det primære mål med projektet er derfor: Formålet med en evaluering af de iværksatte forløb er at tilvejebringe resultater, de et beskæftigelses-/ (sysselsætning)perspektiv. 2. Metode og datamateriale Udredningen bygger på viden, som partnerne fra de tre lande/regioner i Yggdrasil har indsamlet. Indsamlingen er i første omgang sket i form af et spørgeskema (matrix) (se bilag,) som de enkelte partnere i projektet har udfyldt Analysen er baseret på observationer af samtaler i forbindelse med dataindsamlingen til Beskæftigelses Indikator Projektets kvalitative ph.d. studie: Er du klar til at arbejde?, der er udarbejdet af Sophie Danneris Jensen, som er projektgruppemedlem på LISES-projektet

•Projektet har som overordnet formål, at give inspiration til udvikling af relevante uddannelsesaktiviteter for målgruppen. •En samlet viden om hvordan AMU-systemets muligheder for målgruppen konkret anvendes Tobaksrygning Risiko indikator Andelen af patienter, som ryger tobak EPJ, spørgeskema 1+2 Alkoholforbrug Risiko indikator Andelen af patienter, som indtager mere end et vist antal genstande pr uge EPJ, spørgeskema 1+2 Ambulante konsultationer Antalt konsultationer pga diabetes Antal konsultationer pr patient pr år Administration 1+ I rapporten identificeres og vurderes eksisterende datakilder, som kan anvendes til at måle de forskellige dimensioner af den komparative ramme. Endelig identificeres mulige datamangler, som Eurofound kan afbøde i forbindelse med 2017-projektet om anvendelse af arbejdsmarkedsforholdenes centrale dimensioner

Du kan desuden teste din egen vurdering af dine ansigtsgenkendelses evner med dette Spørgeskema. Hvis du er interesseret i at deltage i projektet, bedes du kontakte Randi Starrfelt eller Christian Gerlach på mail. Fortæl gerne i mailen hvad du har scoret i testen og spørgeskemaet Der ansøges på nuværende tidspunkt om at opstarte et lignende projekt forankret i Beskæftigelses- og socialforvaltningen (BSF) og i samarbejde med Ældre- og handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune. Ønsket for projektet er, at udvikle og forankre tiltaget Madguide bredt spørgeskema og endelig rapport, deadline 30.9.16) - udarbejdelse af principper for og metoder til arbejdet med validering (alle, deadline 31.12.18) - udarbejdelse af en kompetenceattest (alle, deadline 31.12.18) 1 I projektet benytter begrebet 'validering' som fælles skandinavisk betegnelse for realkompetenceafklaring/ -vurdering Vi har valgt at undersøge emnet stoffer og misbrug, fordi vi godt kunne tænke os at undersøge problematik-kernen omkring bruget af hash blandt unge

Dette projekt er rettet imod medarbejdere på beskæftigelses - og det sociale område i Gentofte Kommune. I alt 85 ansatte med faglig uddannelsesbaggrund som: Socialrådgivere, socialformidlere, erhvervsvejledere, arbejdsformidlere, arbejdsmarkedskonsulenter, jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter. 7 ledere har også deltaget i projektet Projektet skal desuden bidrage til en kortlægning af erfaringer og viden, fra tilsvarende indsatser i sammenlignelige lande, eksempelvis Tyskland, Holland, eller de andre Skandinaviske lande. En sådan komparativ tilgang kan bidrage med viden om internationale erfaringer,og kan måske give inspiration til tilrettelæggelsen af den danske indsats Formålet med denne Quickguide er at give dig en kort vejledning til de basale funktioner i Enalyzer Survey Solution (ESS). Guiden vil gennemgå hvordan du opretter et spørgeskema, hvordan du lancerer det til dine respondenter og hvordan du kan lave forskellige rapporter baseret på det indsamlede data målinger og vurderinger af de anvendte metoder i projektet. Der er tale om en evaluering af Matchbold som et metodeudviklingsprojekt og en vurde-ring af projektet i forhold til at kunne få ledige fra matchgruppe 2 nærmere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet er igangsat under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen offentlige aktører inden for uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsservicesystemet. Den viden om virksomhedernes kompetencebehov og udfordringer, som indhentes fra virk-somhedspanelet, vil blive anvendt til at gøre indsatsen fra de offentlige aktører inden for ud-dannelse, erhverv og beskæftigelse endnu mere målrettet og effektiv

Tidsplan for projektet Projekt LAKS startede op i Ballerup kommune med modul 1 i september 2015. Siden har der været afholdt modul 2 og yderligere to arbejdsmøder i aktionslæringsgruppen. I februar 2016 afholdes tredje modul, som er for lederne af enhederne i aktionslæringsgruppen Indikator: Spørgeskemaeter et redskab, og i denne forbindelse en indikator til at måle antal tilfredse/ikke tilfredse patienter. Dette i henhold til hvor mange patienter, der indgår i spørgeskemaundersøgelsen (herved får vi procentsatser). Målgruppe Alle patienter som starter forløbet til selvstyret AK-behandlingfra og med den 21.07.2010 God evaluering i Kunststyrelsen 5 Forord Dette hæfte beskriver hvordan du som projektleder i Kunststyrelsen skal gribe arbejdet med at evaluere dine projekter an. Hæftet skal ses i sammenhæng med den nye skabelon for projekt

BIP - BeskæftigelsesIndikatorProjektet - Et kvalitativt

Afslutningsseminar i Beskæftigelses Indikator Projektet 29. september 2016 kl. 9.00 - 15.30 Hindsgavl Slot, Middelfart med udgangspunkt i LISES projektet samt beskæftigelse for arbejdsløse. Projektet har eksisteret siden 1986, og dets ramme er 9 butikker og værksteder samlet i et mindre gadeafsnit i Sa-xogade på Vesterbro i København. I dette miljø tilbydes beskæftigelses-mæssige, omsorgsmæssige og rådgivningsmæssige aktiviteter. Aktivitetern

Det er konklusionen i et stort forskningsprojekt, det såkaldte Beskæftigelses Indikator Projekt, der igennem fire år har undersøgt, hvad der rent faktisk hjælper udsatte kontanthjælpsmodtagere. Ifølge forskningsleder Charlotte Hansen, der står bag projektet, er sagsbehandleren en »kritisk faktor« i aktiveringen han opfordrer til at trække på viden fra Beskæftigelses-Indikator-Projektet (BIP) i beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere. Jobcenter Lejre er allerede bevidst om potentialerne i progressionsmåling og andre erfaringer fra BIP. Således påbegyndes, i samarbejde med Væksthuset, implementerin Slagtesvin skal tildeles halmmængder på op mod 400 g pr. gris pr. dag for at tilgodese deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. Udover at halm har en gavnlig virkning på velfærden viste undersøgelsen, at også tilvæksten blev forbedret mens risikoen for mavesår blev nedsat projektet henvises til, at BIF forsøger at skabe en innovationskultur henvises der således til forbed-ringskulturen, som, empirien viser, har et innovativt og inddragende fokus. Derudover undersøger projektet, hvilke barrierer og drivkræfter, der kan identificeres i denne pro-ces

Temaeftermiddag: Dét virker i beskæftigelsesindsatsen

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. er de offentlige aktører inden for uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsservicesystemet. Den viden om virksomhedernes kompetencebehov og udfordringer, som indhentes fra virksomhedspanelet, anvendes til at gøre indsatsen fra de offentlige aktører inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse mere målrettet og effektiv Design-led Approaches to Renewing Public Management and Governance. Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhed › Organisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignend Indikator = en kvantitativ eller kvalitativ måleenhed, som indikerer, hvorvidt de forventede aktiviteter er gennemført, og ønskede resultater er opnået. En god indikator angiver en kvantitativ størrelse eller et mere kvalitativt målepunkt for, hvilket mål der bør nås. Indikatorer er velegnet til at måle Der ansøges på nuværende tidspunkt om at opstarte et lignende projekt forankret i Beskæftigelses- og socialforvaltningen (BSF) og i samarbejde med Ældre- og handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune. Ønsket for projektet er, at udvikle og forankre tiltaget Madguide bredt. Vi ønsker desuden a

BIP BIP - BeskæftigelsesIndikatorProjekte

fokus på og styrke den beskæftigelses-rettede integrationsindsats i kommunerne. I mål med integration er finansieret af satspuljen og forankret hos Styrelsen for International Rekrutteringog Integration. Målgruppen for projektet er flygtninge og familiesammenførte. I projektet deltager 17 kommuner fordelt på 15 projekter The unemployment rate is an important and well-publicised measure of labour market performance in developed market economies. It is currently high in the EU compared with other developed countries and still well above its historical average nearly a decade after the beginning of the global financial crisis Indikator Projektet (IP). Det konkluderes, at virksomhedsrettede indsatser er de mest effektive redskaber til at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i job, samt at udvikle udsatte borgere, så de bliver mere arbejdsmarkedsparate. På baggrund af erfaringer fra forskningsprojektet har Jobcenteret fokus p

Medieomtale - Indiesof

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker at deltage i projektet, der kan give mere viden om effektfulde indsatser for borgere med ADHD-problematikker. Socialstyrelsen har udmeldt en pulje på 4.400.000 kr. til projektkommuner, der afprøver og implementerer metoden Cognitive Behavioral Therapy (CBT-metoden) over for unge og voksne med ADHD På sundhed.dk kan du bl.a. læse om sygdomme, læge- og sygehusvalg, medicin og patientrettigheder. Du kan også finde en behandler som fx en læge eller tandlæge og et sundheds- og forebyggelsestilbud Til projektet har været knyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra KL, De Danske Sprogcentre, DA, LO, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Udlændinge og - Integrationsministeriet. Rapporten er blevet gennemlæst og kommenteret af to eksterne reviewere Antal deltagere i projektet Ca. 260 private virksomheder i Hørsholm Kommune. Valg af brancher og virksomhedstyper Projektet er tiltænkt at foregå blandt private virksomheder, da det især er inden for denne sektor, at jobrotationsordningen er gået i stå. Der lægges ikke an til at lave nogen afgrænsning, hvad angår virksomhedsstørrelse

Sådan arbejder vi - Gilsaa Consultin

sidste fx via beskæftigelses- og erhvervspoli-tikker, skolepolitikker og udvikling af boligom-råder. endelig har kommunen også mulighed for at påvirke de miljømæssige faktorer via sin miljøpolitik. Kommunen er derfor en meget central aktør i forbindelse med en indsats for at reducere den sociale ulighed i sundhed, og kommune Spørgeskema Ud over den fysiske test (BodyAge) så ønskede vi også at dokumentere deltagernes selvoplevede erfaringer fra projektet. Spørgeskemaerne tog udgangspunkt i deltagernes sundhed, kost, motion, fritidsliv, relationer mm og spørgeskemaerne blev udfyldt før projekt start og ved projektets afslutning. Velfærdsteknologiske hjælpemidle deltager lederne altid, da det er ofte er en koordinations-opgave i forhold til bo og beskæftigelses ophold. Alle borgere der er tilknyttet dagtilbuddet, tilbydes aktivitet og samvær. I aktivitetsdelen er der samling hverdag, hvor der evalueres kl..9:00 om gårdagens hændelser samt natten. Side 9 af 36 Tilbud: Center for Socialpsykiatri.

Psykologi bag sagsbehandlereffekt - linkedin

Projektet udspringer af samarbejdet i Interreg IV projektet SkanKomp, der arbejdede med at fremme livslang læring og kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet gennem skabelsen af et øget samspil mellem udbydere og efterspørgere af uddannelse og kompetenceudvikling. Det er intentionen med projektet at samarbejde om udviklingen af fælles viden Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (10. december 2014) Sagsresumé. Projektet og eventen Åbne Havne på Mors 2015 har som overordnet hovedformål at bidrage til jobskabelse og bosætning på Mors via turismefremme. Åbne havne på Mors er en event - en ny turistoplevelse - som sætter spot på de fem havne som øens styrkeområder I denne uge har Als Research udsendt et spørgeskema til alle studerende ved landets socialrådgiveruddannelser. Spørgeskemaet er en del af undersøgelsen Mænd på socialrådgiveruddannelsen, som Als Research udfører for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Læs mere om undersøgelsen her Styregruppen besluttede på sit møde den 23. februar 2017, at det fremadrettet er Social- og Sundhedsudvalget, som bevilger midler fra puljen til udvikling af tilbud til helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for udsatte borgere i Kolding Kommune og at styregruppen kommer til at fungere som indstillingsorgan

populær: